Ugrás a tartalomhoz

Üdvösség

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Az üdvösség a vallásokban az örök élet és örök boldogság állapota, amelyre a hívő vagy spirituális törekvő vágyik.

Kereszténység[szerkesztés]

Újszövetség[szerkesztés]

 • Ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. (Mt 5:20)
 • Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! (Mt 7:21-23)
 • Valaki odament hozzá és azt mondta: »Mester! Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?« 
Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat.« Az megkérdezte: »Melyeket?« Jézus ezt felelte: »Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan... Az ifjú erre azt mondta neki: »Mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nekem?« Erre Jézus így szólt hozzá: »Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.« Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus most tanítványaihoz fordult: „Bizony mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába. Újra azt mondom: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek és azt kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.” (Mt 19, 16-21)
 • Isten azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? (Luk 12,20)
 • Ne a romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre!” (Jn 6,27)
 • „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik[1], az nem megy be az Isten országába.(Jn 3,3-5)
 • Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok mindnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
Akkor a király így szól a jobbja felől állóknak: ‘Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám.’ Akkor az igazak megkérdezik majd tőle: ‘Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni és inni adtunk neked? Mikor láttunk mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vagy fogságban, és meglátogattunk téged?’ A király így válaszol majd nekik: ‘Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.’
Ezután a balján levőknek ezt fogja mondani: ‘Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem és nem adtatok enni, szomjaztam és nem adtatok inni, idegen voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem öltöztettetek föl, beteg voltam és fogságban, és nem látogattatok meg engem.’ Erre azok is megkérdezik: ‘Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, mint idegent vagy mezítelenül, betegen vagy a fogságban, és nem szolgáltunk neked?’ Akkor ő így felel majd nekik: ‘Bizony, mondom nektek: amikor nem tettétek meg ezt egynek e legkisebbek közül, nekem nem tettétek meg.’ És elmennek majd, ezek az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.« (Mt 25,31-46)
 • Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn zsoldja ugyanis a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet. (Róm 6,23)
 • Aki gyűlöli a felebarátját, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. (1Ján 3,15)
 • ...munkáljátok üdvösségteket félelemmel és rettegéssel. (Fil 2:12)
 • Tehát akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. (1Kor 10:31)
 • Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét. (Jak 2:10)

Az üdvözültek száma[szerkesztés]

Szentek[szerkesztés]

Szent Jeromos (✝420) :

 • "Százezer bűnös közül, akik halálukig bűnben élnek, alig egy fog megmenekülni."[2] "Sokan kezdik jól, de akik kitartanak, kevesen vannak."[3]

Aranyszájú Szent János (✝407), Konstantinápoly lakóihoz szólván:

 • "Mit gondoltok? Hány lakosa fog e városnak esetleg megmenekülni? Amit mondok mindjárt, vihart kavaró lesz, de nem fogom tőletek titkolni. E sűrűn benépesített városból, soktízezernyi lakójával, száz ember sem fog üdvözülésre érdemesnek találtatni; de még azt is kétségbe vonom, hogy ennyien lesznek."[4]

Szent Remigius (✝533) :

 • "A felnőttek közül a test bűnei miatt kevesen menekülnek meg. […] Azok kivételével akik gyermekkorban halnak meg, a legtöbben el fognak kárhozni."[5]

Szent Bonaventura (✝1274) :

 1. Amikor Isten elítél és megfedd, akkor Ő igazságot szolgáltatni jár el; De amikor eleve elrendel (predesztinál), akkor ő kegyelem és irgalom szerint jár el, melyek nem zárják ki az igazságosságot. Mivel az összes embert el kéne ítélni, egy 'kárhozott massza' lévén, ennek folytán többen vannak az elítéltek mint a választottak, azon célból, hogy megmutassák, hogy az üdvösség egy különleges kegyelem okán van, míg a kárhozat az általános igazságszolgáltatás. Ezért senki sem panaszkodhat az Isteni Akarat miatt, mivel Az mindent a legjogosabban intéz; inkább kell nekünk hálát adni, és nagyrabecsülni az Isteni Gondviselés kormányzását.[6]

Aquinói Szent Tamás (✝1274) :

 1. (A Mt 22:14-hez fűzött magyarázatában:) Azután Ő (Jézus) így fejezi be: Sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak, mert sokan nem akarnak jönni, másoknak nincsen esküvői ruhájuk. Ezért lett korábban elmondva: Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.[7]
 2. (A Rómaiakhoz írt levél XII. fejezetéhez írt magyarázatában:) Habár kevésnek hívják őket, összehasonlítva az elítéltek puszta sokaságával, összecsengvén a Mt 7:14-gyel kevesen vannak akik megtalálják, de abszolút értelemben sokan vannak.[8]
 3. (Kommentár az 1 Kor 9:24-hez:) Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! - Az első kikötés (pályán küzdők) a földi vándorlás állapotában élő emberiségre vonatkozik, a második (mind futnak) a hivatalosakra, a harmadik (egy nyeri el) pedig a választottak kevésségére.

Ferreri Szent Vince (✝1419) :

1. Miért van az, hogy "kevesen vannak a választottak", amikor János (Jel 7:9) arról beszél, hogy megszámlálhatatlanok?

A két kijelentés egyetért egymással, ha képesek vagyunk megkülönböztetni, hogy a választottakról abszolút értelemben vagy összehasonlítva beszélünk (melyik-melyik).
Ezért, abszolút értelemben, mint János mondja, sok választott van.
De ha összehasonlítván a választottakat az elítéltek számával a viszonylagos álláspontot fogadjuk el, akkor kevesen vannak. Mint ahogyan egy maroknyi homokban sok homokszem van, abszolút értelemben, de kevés a tengerpart homokszemeihez képest, úgy az emberi faj, számossága folytán a homokhoz van hasonlítva, miképpen láthatjuk ezt az Úrnak Ábrahámnak tett ígéretében: "Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét" (Ter 22:17). Itt az Isten a maroknyiról beszél, mivel az igazak lelkei Isten kezében (vagy: markában) vannak, és abszolút értelemben megszámlálhatatlanok, mint Szent János mondja, de összehasonlítva ez elítéltekkel egyáltalán semmik.[9]

2. Krisztus mondja (Mt 7:13-14): A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják. Még kevesebben vannak midőn megtalálják, követik azt. A paradicsom szűk kapuja Isten akaratát jelenti. Aki a paradicsomba akar jutni, minden mást féken kell tartania. A széles kapu a saját akaratot jelenti. A keskeny út mely az életre vezet, a bűnbánó szenvedés, míg a széles út a pokolba a világias élet, nagyokat enni, jókat inni, kicsapongás, élvhajhászat, sértéseket megtorolni stb.[10]

Néri Szent Fülöp (✝1595) :

 • "Olyan rengeteg boldogtalan lélek vész el, és ehhez képest olyan kevesen menekülnek meg."[11]

Bellarmin Szent Róbert SJ (✝1621) :

 1. Senkinek sem szabad ezt hallván "a választottakat a nemzetekből nem lehet megszámlálni" (Jel 7:9-12) azt gondolnia, hogy a választottak számosabbak lesznek a kárhozottaknál.[12] Habár a választottak száma a nemzetek közül valóban nagyobb lesz, mint a zsidók közül, még így is bizonyosan kevesebb lesz, mint a kárhozottak száma, még akkor is, ha a zsidó választottakat és a nemzetek választottjait összeadjuk.[13]
 2. Ezt megerősíti Izajás, aki a világvégén azok számát akik a választottak közül lesznek, két hasonlattal írja le: mint a szőlőskert a szüret után, és a lerázott olajfa - mindkettőnek a legnagyobb félelmet kell keltenie bennünk.
Ezek Izajás szavai a világ megsemmisülésére vonatkozóan:Íme, az Úr elpusztítja a földet, kopárrá teszi és elcsúfítja a színét (Iz 24:1). Kicsit később: Éppúgy lesz majd a földön a nemzetek között, mint amikor leverik a (maradék) bogyót az olajfákról, és a szüret elmúltával összeböngészik a (maradék) szőlőt.
Tehát a kárhozottak sokasága, mint az olajbogyók sokasága, midőn a fát először megrázzák, amíg a választottak kevéssége mint az olajbogyók kevéssége, melyek megmenekültek az aratók kezétől az olajfa legmagasabb ágain maradván, hogy később rázzák le őket, egyenként.
Vagy pedig a kárhozottak sokasága, mint a szüret, ahol sok dézsát töltenek meg a fürtökkel, melyeket a szőlőmunkások gyűjtenek össze, míg a választottak kevéssége mint a fürtök csekély száma, melyek, figyelmetlenség miatt, a tőkéken maradtak a szüret után.[14]

Montforti Grignon Szent Lajos (✝1716)

 • " A kiválasztottak száma olyan kevés - oly kevés - hogy ha tudnánk mennyire kevés, elájulnánk a szomorúságtól: egy itt, egy ott, szétszórva a világon."[15]

Liguori Szent Alfonz (✝1787) :

 1. Az általánosabb vélemény, hogy a többség, még a hívők többsége is, elkárhozik.[16]
 2. Az általánosabb vélemény megerősíti, hogy a nagyobb rész, még a hívők közül is, elkárhozik.[17]
 3. Emlékezzünk a Szentírás kijelentésére: "Szűk az út, stb." Az ösvény a Mennybe szűk, és hogy így mondjam, a szekerek nem férnek el rajta, vagyis ha valaki szekérrel akar bemenni, az fölér azzal hogy fölhagyjon minden reménnyel. "Kevesen vannak, akik megtalálják", mivel kevesen hajlandók erőszakot tenni magukon, hogy a kísértéseknek ellenálljanak.[18]
 4. A kárhozottak száma sokkal nagyobb, mint a választottak száma.[19]
 5. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy a választottak száma egy nagyon kicsi szám, összehasonlítva a semmirekellőkkel.[20]
 6. A semmirekellők száma meghaladja a választottak számát.[21]
 7. Tudjuk, hogy hogy a választottak kevesen vannak.[22]
 8. Olvasom az Írásokban, hogy a választottak kevesek számban, és hogy kicsike nyájnak hívják őket.[23]
 9. "Mindenki a megváltásra vágyik, de nagyobb részben, mivel nem alkalmazzák a megváltás eszközeit, bűnbe esnek és elvesznek. […] Valójában a választottak sokkal kevesebben vannak mint a kárhozottak, mivel a semmirekellők sokkal számosabbak mint a választottak."[24]

Vianney Szent János (✝1857) :

 • "Az üdvözültek száma olyan kevés, mint a szüret után a szőlőtőn maradt szemek száma."[25] Ugyanő: "Az ítélet napján majd meglátjuk, hogy az elveszettek nagyobb száma azért lett kárhozott, mert nem ismerték a saját vallásukat."[26]

Pápák[szerkesztés]

Nagy Szent Leó, pápa és egyházdoktor (✝461)

 • Minden vonatkozásban teljesül tehát maga az isteni igazság, tudatva minket hogy az életre vezető út szűk és fáradságos, és amíg a széles, pokolba vezető utat tömött sorok tapodják, ritkák a léptei ama keveseknek, akik az üdvösség ösvényén lépnek be.

Az egyszerű ok, amiért a baloldali ösvény sűrűbben járott, mint a jobboldali, hogy az emberek többsége a világi örömökre és a testi jólétre hajlik. Ezért, amíg a látható dolgok után igyekvők egy számtalan sokaság, alig néhányan találtatnak azt ami örök, előnyben részesíteni azzal szemben, ami időleges. (XLIX. Szentbeszéd, cap II. In: Pat. Lat. vol. LIV. col 302.)

Szent Hormizdasz pápa (✝523)

 • Mi a jutalom érvénye, ahol nincsen az erénynek érdeme? A kapu szűk, de a mögötte lévő királyságok terjedelmesek; kevesen nyernek bebocsátást, de ők a jóváhagyottak. Vagy talán nem világítótornyok e szavak azoknak, akiket így tanítanak: üldözni fognak titeket és megkorbácsolnak a zsinagógákban. (Pat. Lat., vol. LXIII, col. 416 - Mt 10:17)

Nagy Szent Gergely, pápa és egyházdoktor(✝604)

 • Nem kell megijedni, hogy az Egyházban sokan vannak a rosszak és kevesen a jók. A Bárkában a vízözön hullámai között széles volt ott, ahol a vadállatok voltak, és szűk volt ott, ahol az emberek szállásai valának, mivel a Szent Egyház sok embert tartalmaz, akik testi hajlamúak, és keveset akik szellemi (spirituális) hajlamúak. (…) Amit gyakorta kéne ismételni és mindig eszünkben tartani, anélkül hogy valaha is elfelejtenénk: Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak. (38. szentbeszéd a szentírásról, No. 8 és No 14. Pat. Lat. vol LXXVI, col. 1280 és col. 1090)
 • Mert sokan érkeznek a hithez, de kevesen vitetnek a mennyei királyságba. Nézzük meg, hányan vagyunk itt, ez ünnepre összegyűlvén. Megtöltjük a templom épületét, de ki tudja, mennyire kevesen fognak közülünk Isten nyájának választottjai között számláltatni? (19. szentbeszéd a szentírásról, No. 5 - Pat. Lat. vol LXXVI, col. 1157)

III. Ince pápa (✝1216) :

 • (A szőlőművesek példabeszédéhez - mikor mindenki ugyanazt a fizetést kapja - fűzött magyarázat:) Azt mondják, hogy kevesen vannak a gonoszokhoz képest, mivel az elvetemülteket nehéz kijavítani, és a bolondok száma végtelen. (Préd 1:15) (...) Nem mindenki hiszi el Krisztus evangéliumában, hogy "aki azonban nem hisz, már megítéltetett" (Jn 3:18); mivel több a hitetlen mint a hívő, kétségkívül sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak, mivel még a hívőkből is sokan elítéltetnek, azok akik a hitüket a cselekedeteikkel tagadják meg, mert jobb lett volna nekik az igazság útját meg nem ismerni, mintsem annak megismerése után eltérni a nekik adott szent parancsolattól (2 Pét 2:21). A Szőlősgazda adja meg nekünk, hogy ne gyarapítsuk a számukat! (X. szentbeszéd Hetvenedvasárnapra, Pat. Lat., vol CCXVII, col 357.)

Mások[szerkesztés]

Louis Bourdaloue SJ (✝1704)

Jól meg van alapozva, hogy a választottak száma kevesebb lesz, és a kárhozottak száma összehasonlíthatatlanul több.

De a hitszónokok és prédikátorok mégis tűnődnek azon, hogy megfelelő-e ez igazságot az embereknek magyarázni és a szószékről szólani róla, mert csakugyan, hajlamos nyugtalanítani a lelkeket, és elbátortalanítani őket.

De ugyanilyen jogos lenne megkérdeni, hogy kívánatos-e a Szentírást magyarázni az embereknek és a szószékról szólani róla. Mert végülis milyen igazság van jobban hangsúlyozva a Szentírásban, mint az választottak kevéssége? Sokan vannak a hívatottak, kevesen a választottak. Ilyetén végezi számos példabeszédét. A kárhozatba vezető út széles és tág, mondja máshol; a többség ezt választja. De az életre vezető út keskeny; és kevesen járnak rajta. Törekedjetek azon járni. Törekedjetek azon bemenni. Lehetne bármi világosabb, mint e szavak?

Ez amit az Isten fia nyilvánosan tanított. Ez amit a tanítványai lelkébe vésett. Mi vajon bölcsebbek vagyunk mint Ő, arra nézvést, hogy mit megfelelő a híveknek tudtára adni?

Hirdessük az evangéliumot, és hirdessük azt elhallgatás vagy megédesítés nélkül; hirdessük egész terjedelmében, egész szigorúságában, egész erejével. Jaj annak, akit ez megbotránkoztat; ő egyedül fogja viselni a büntetést e botránkozásért.

(...)

Azt mondják, hogy az üdvözültek kevéssége egy olyan igazság, melytől megremegnek az emberek. De az apostol kifejezetten arra szólít fel, hogy félelemmel és reszketéssel munkálkodjunk üdvösségünkön.

Azt mondják, hogy ez igazság megzavarja az emberek lelkiismeretét. De a lelkiismereteknek néha nagy szükségük van a megzavarásra, és jobb fölébreszteni őket a kábulatból azáltal hogy megzavarjuk őket, mint hagyni őket aludni megtévesztő nyugalomban.

Vagy, mondják nekünk hogy az üdvözültek kevéssége elbátortalanít és kétségbeesésbe vezet! Igaz, hogy ez igazság valóban elbátortalaníthat és kétségbeesésbe vezethet, ha rosszul értik meg, rosszul mutatják be, fölnagyítják, különösen ha hamis elvek és hibás vélemények alapján terjesztik elő.

De értsük meg helyesen, mutassuk be a valóságnak megfelelően, valós határokon belül és szilárd elvek talaján, és távolról sem bátortalanít el, sőt, semmi sem képes minket jobban serkenteni a végső áldozatot meghozni, hogy elfoglalhassuk helyünket a predesztináltak között.

Elfogadom, hogy e tannak vannak olyan változatai, melyeket nem lehet a keresztény remény sérelme nélkül prédikálni. Például, hogy Isten nem akarja minden ember megtérését, vagy hogy Krisztus nem mindekiért halt meg, vagy hogy nem mindenkinek ad kegyelmet. … ezért ítélte el az Egyház e veszedelmes hibákat.

Ha egy értekezésre vállalkoznék az üdvözültek kevésségéről, akkor szerintem ezt kell tartalmaznia. Mindenekelőtt az alábbi elveket szögezném le:

 1. reménykednünk kell, hogy a választottak része leszünk,
 2. nemcsak jogosultak vagyunk rá, de szigorúan kötelezve vagyunk reménykedni, hogy a választottak között leszünk…
 3. nincsen olyan bűnös, akinek ne kéne e reményt őriznie.

Ez elveket leszögezvén továbbmenve megvizsgálnám, nem azt, hogy kevesen lesznek-e a választottak, mivel ezt Jézus egyértelműen megmondá az Evangéliumban, hanem hogy miért lesznek kevesen, mégpedig azért, mert kevesen vannak, éppenséggel nagyon kevesen, akik az üdvösség útján járnak, vagy járni akarnak.

A következő, hogy venném az evangéliumot és részetesen elmagyaráznám, az üdvösséget kiknek ígérik.

Ilyetén közelítve e fontos tárgy nem elérményezne káros hatásokat, de nagyon is jókat.

Továbbmenve, még ha lennének is olyanok, akiket e tárgy kétségbe ejt, kik lennének ők?

 1. Akik nem akarják az üdvösségüket.
 2. Akik nem elszántak mindenre az Üdvösségük javára.
 3. Akik az Üdvösségre nézve olyan életet folytatnak, mint a puhaság, érzékiség és kényelem, vagyis bűnbánat nélküli élet; akik olyan szélesre akarják szélesíteni a megváltás ösvényét, amennyire csak tudják, és akik nem bírják elviselni, ha azt mondják nekik, hogy ez ösvény olyan szűk, mint a valóságban, mert nem tudják a döntést meghozni hogy kitartsanak ezen a köves úton.

Akárhogyan is, minden bölcs és keresztény hallgató előnyt fog húzni ebből az üdvözültek kevésségéből, és a vele együttjáró félelem megtanítja neki:

 1. hogy megduplázza éberségét és megerősítse magát a veszélyek ellen;
 2. soha egyetlen napot se töltsön halálos bűnben, de inkább siessen a gyógymódhoz
 3. hogy elválassza magát a sokaságtól, és így a világtól; hogy leszakítsa magát tőlük, ha nem ténylegesen, - mely nem lehetséges mindenkinek – legalább lélekben, szívben, életbölcsességben, érzésben és viselkedésben;
 4. hogy kövesse a Keresztények kisebb részét, akik méltók e névre, akiknek kifogástalan az életvitele, akik hűségesek a kötelességeikben;
 5. határozottan kövesse a szűk ösvényt, mert az egyedüli út amit Maga Jézus Krisztus jött tanítani nékünk; hogy komoly erőfeszítéseket tegyen, hogy kitartson az akadályokkal szemben;
 6. és végül, igénybevenni Isten kegyelmét, lelkét Istennek ajánlani a folyamatos és buzgó imával.

Boldog a hitszónok, aki gyülekezetét ilyen állapotban hagyja! A munkája jó célt szolgált, és akárki illetőben feltámadnak ezen érzések, ő nem más, mint ennek révén a legszilárdabb és legüdvösebb lesz.

(Pensées sur le salut, Petit nombre des élus; Migne, Collection Intégrale et Universelle des Orateurs Sacrés, vol. XVI, col. 617.)

Dom Prosper Guéranger (✝1875)

 • A Kereszténység soraiban a bűn uralkodik és diadalmaskodik. Kétségkívül, az igazak többen vannak, mint Noé napjaiban; de ugyanakkor mily hatalmas kegyeket öntött ki az Üdvözítő elfajzott fajtánkra az Ő menyasszonya, az Egyház munkálkodása révén! Igen, vannak hithű keresztények a földön, és a választottak száma minden nap gyarapodik; de a többség ellenségeskedésben él Istennel, és a cselekedeteik szembemennek a hitükkel. (A Liturgikus Év, Sexagesima hetének keddje.)

Jacques-Marie-Louis Monsabré OP (✝1907)

Állítanák, uraim, hogy a választottak száma, bármily nagy legyen is, kevesebb mint a semmirekellőké? - Mit számít ez? - Többé nem vádolhatod Isten kormányzatát meghibásodással. Isten mindenkinek akarja a megváltását. Mivel a kegyelme nem győzhetett e lázadókon, hát győz az igazságszolgáltatása. Nem számít, e büszke lelkek mennyien vannak, nem tudják fölülmúlni (jelentőségben) a választottak hatalmas seregét. Mestermű egyetlen megmentett lélek is, melyben az isteni tökéletességek működtek közre, együtt az emberi szabadsággal; egyetlen megdicsőült teremtmény, melynek része van a színről-színre látásban, egy csodálatos szépség, bámulatba ejtőbb és elragadtatóbb, mint a Menny és föld csodái együttvéve. Ennek ellenére vannak olyanok, akik meggyalázzák e csoda szerzőjét, szemére vetvén a számbeli mennyiségét azon nyomorultaknak, akik eltorzították magukat azzal, hogy visszaéltek az isteni ajándékokkal és a szabadsággal. Ennyi erővel mondhatnók, hogy az emberiség nem dicsekedhet lángelmékkel, mivel az igazi mesterművek száma nem egyezik a szánalmas példányokkal, a világot elárasztókkal, akiknek a kis tehetségét és szegényes ízlését a nagyravágyás hajtja. Ez nem számolás kérdése, uraim, hanem a mérlegelésé. Egyetlen megmentett lélek többet nyom a latban az isteni dicsőség mérlegén, mint az egész Pokol. Multo sunt plures gehennam ingredientes, sed maius est Regnum Coelorum.” - Sokkal többen jutnak a pokolra, de nagyobb a Mennyek Országa. (Aranyszájú Szt. János)

(Conference No. 102: A másvilág - a választottak száma)

Jegyzetek[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Üdvösség témában.
 1. Vízből és Szentlélekből születés = Keresztség szentsége.
 2. 'Out of one hundred thousand sinners who continue in sin until death, scarcely one will be saved.'
 3. 'Many begin well, but there are few who persevere.'
 4. Library of fathers of the Holy Catholic Church, Anterior to the Division of the East and West Volume 33: The homilies of S. John Chrysostom, archbishop of Constantinople, on the Acts Of The Apostles, Translated with Notes and indices, Part. I. Hom. I. - XXVIII. 352. old.
 5. https://www.azquotes.com/author/47554-Saint_Remigius
 6. Breviloquium, I. cap. IX
 7. Parma, 1861, vol X, p. 200 col 2.
 8. Uo. vol XIII 123. old.
 9. I. szentbeszéd Hetvenedvasárnapon; Antwerpen 1570, 295. old.
 10. Uo. VI. szentbeszéd 318. old.
 11. http://catholicismhastheanswer.com/quotes-on-the-fewness-of-the-saved/
 12. reprobate: kárhozott, semmirekellő, elvetemült, mihaszna, gaz, elítélt
 13. De Gemitu Columbae, cap. VI; ed. Vivés, vol. VIII, p. 404, col 3.
 14. Uo. 405. old.
 15. Louis Marie: The Love of Eternal Wisdom, trans. A. Sommers, SMM, Bayshore, NY: Montfort Publications, 1960, p.133
 16. Theologia Moralis, lib. IV, tr. 2, cap. 2, n. 130.
 17. Előkészület a halálra, 17. fejezet, 2. pont.
 18. Szentbeszéd Advent 3. vasárnapján, francia fordítás: Fr. Eugene Pladys, 38. old.
 19. Liguori Szt Alfonz, Oeuvres Dogmatiques, vol V, 505. old.
 20. Ugyanott, 507. old.
 21. Uo., vol VIII, 501. old.
 22. Uo, 502. old
 23. Uo, 503. old
 24. (Preparation for Death, 407-8; The Great Means of Salvation and Perfection, 129)
 25. John Mary Vianney: GOH p.37)
 26. Sermons of the Cure of Ars, page 99.