Gárdonyi Géza

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Gárdonyi Géza
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Wikiforrásban
Médiaállományok a Wikimédia Commonsban
Művek a Project Gutenbergben

Gárdonyi Géza (született Ziegler Géza) író, költő. Többek között A láthatatlan ember és az Egri csillagok szerzője.

Idézetek[szerkesztés]

 • A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.
 • Vajon micsoda szemmel néz a tükörbe, aki mindig csak gazembert láthat benne?
 • Az Isten azért adta a szerelmet, mert józanon nem házasodna meg senki.
 • A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű.

Idézetek "Intelmek fiaimhoz" alcímű művéből[szerkesztés]

 1. Ostoba ember az, aki a Közvélemény órájához igazítja a magáét.
 2. Jézus a világ legjobb embere volt és a Közvélemény a latrok közé vetette.
 3. Valahányszor látom a királyunk nevét, mindig megáll a szemem az eléje irt I-en. Hogyan lehet valaki első, mikor nincs második? (Első Ferencz József.)
 4. A társadalmi osztályokat nem a büszkeség választja el egymástól, sem a pénz, sem a posztó, hanem a szappan.
 5. Fiume Magyarország tyúkszeme.
 6. Álarcos bál: emberek állatoknak öltözötten. Nappali élet: állatok embereknek öltözötten.
 7. A városi levegő messziről nézve füst. Közelről piszok. Mintha a városi emberek lelkivilágára is hatna a levegő.
 8. A római és görög birodalom szerencséje cseréptányérok között kelt és aranytálak között áldozott le.
 9. Bármid van, amire azt mondod enyém, ne feledd hozzágondolni: kölcsönkaptam. Mert mindenedet az élettől kaptad s mindenedet vissza kell adnod.
 10. A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr.
 11. Ne kérjetek soha kölcsönt. Az adósság ebbé változtatja az embert. De ha tőletek kér valaki, adjatok mindig szívesen; - ha adhattok. Különösen annak adjatok, akinek a szeméből a nyomoruság kérelme szól, s aki szégyenkezve kér. S az olyat ne tekintsétek ebnek, hanem testvérnek. Ellenben ne adjatok soha kártyásnak, fényütőnek, részegesnek és hízelgőnek. Az olyanok jobb ha elhidegülnek tőletek.
 12. A kártyás sírkövén mindig hazugság az évek száma. Esztendőket kártyázott el az életéből is.
 13. A pipázás gazdag embernek való, a szivarozás szegény embernek. Az igazi pipázás legtisztább és leggyönyörűségesebb módja a dohányzásnak. Hogy a gazdagok mégis szivaroznak, ennek oka az, hogy pipázni nem tudnak. A pipázás tudomány.
 14. A bor az embert bolonddá, gonoszszá, állatta teszi. A lelki kedvetlenség, amely a nyomában jár, azt mondja: állat voltam.
 15. A mi népszínmű-íróink úgy főzik a pörköltet, hogy több benne a paprika, mint a hus.
 16. Az író élete is csak: lábnyom, amit az utánajövők eltapodnak.
 17. Ha a festőművészetet kezdettől fogva nők gyakorolták volna, akkor az angyalképek nem hosszuhaju nők volnának, hanem kipödrött bajszu legények.
 18. Kántorok nem ismerik a hanghullámot a crescendo-decrescendot csak hogy mentől erősebben harsogják az éneket. Énekiparosok.
 19. Író és ujságíró között csak annyi a különbség, hogy az ujságíró megmártja a tollát és gondolkodik. Az író meg előbb gondolkodik és csak azután mártja meg a tollát.
 20. A Biblia mellé tegyétek Buddha beszédeit. (Die Reden Gotamo Buddha's Leipzig. W. Friedrich. A fordító neve Neumann.) Ez nem olcsó könyv: egy tehén ára rámegy. De biztosítlak benneteket, hogy többet ér.
 21. Semmisem olcsóbb a könyvnél. Aki csomósan veszi, az látja. Tiz könyv közül mindig találunk egyet, amely mind e tíznek az árát megéri. S egy másikat, amely a következő tíz könyvnek az árát is előre megadja.
 22. A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.
 23. Ne nézzük a nagy embereket közelről.
 24. Mikor valakivel találkoztok, s hirtelenében nem tudjátok, hogy köszönjetek-e vagy sem? azt válaszszátok, hogy köszönjetek.
 25. Ha nem vagytok gőgösek, eléggé alázatosak vagytok. A bibliai alázatosság is csak emberbecsülés. Jézus megmosta a tanítványok lábát, de büszkén állott meg Heródes előtt s nem érdemesítette feleletre.
 26. Az élet küzdelmeihez kemény nyak kell. Aki giliszta módjára csúszkál az emberek között, minduntalan rátaposnak.
 27. Mi az udvariasság? Az ember-állatnak ember angyalként való viselkedése. Vakság hibák iránt. Nagyítóüveg érdemekre. Szavakba takart cukorka. Aranyfüst rézarcon. stb...
 28. Ismertek majd olyan embereket, akik magányosan élnek. Ezeknek többnyire az a hirök, hogy embergyűlölők. De ez nem mindig igaz. Az embergyülölő mindig rosszlelkű ember, s habár gyűlöli az embereket, köztük él. Talán azért gyűlöli őket, mert köztük él. De neki a gyűlölet kell, mint ahogy a nadragulya életének is egyik alkotója a benne levő méreg.
 29. A magányosan élő ember már csak azért sem lehet embergyülölő, mert ahol nincs csont, ott csontot rágni nem lehet.
 30. Mindig különös nekem, mikor valakiről azt mondják: Elcsábította ezt meg ezt az asszonyt. Olyan, mintha azt mondanák valakiről, hogy:- Úszni tanította ezt meg ezt a halat...
 31. Az 1900-iki párizsi kiállítás főkapuján Párist egy fiatal pongyolába öltözött nő jelképezte. Rám Páris nem így hatott, hanem inkább, mint egy vén kifestett arcu dáma, aki cigarettát szí, abszintet iszik, és műfogakkal nevet.
 32. A feleség olyan rabszolga, aki az urával szolgáltat magának.
 33. A házasság bizonyára szentség, de a papirost az ördög gyártja hozzá.
 34. Három dolog, amivel soha ne siess:1. halevés; 2. borotválkozás; 3. házasság.
 35. Amit a délelőtti órákban elvetsz, ne vedd fel éjszaka.
 36. Sok-sok házasság boldog volna, ha a férfi épp oly figyelmes maradna a nő iránt, mint az esküvő előtt volt. A nő pedig oly szemérmes és angyali.
 37. A rossz asszony lánykorában: vipera üvegben. Esküvő után: vipera szabadon.
 38. A házasság többnyire azért szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal. A férfi pedig még azt is elfelejti róla, hogy nő.
 39. Mikor nevetünk, mindig másokon nevetünk. Mikor sírunk, mindig magunkat siratjuk.
 40. Minden amit szépnek látok, növeli lelkem világosságát. Erősebb, jobb, istenibb vagyok tőle. Minden, amit gyűlölök, és mégis foglalkozom vele csökkenti lelkem erejét és világosságát. A gyűlölet felhőként vonul át az emberi lelken, s nagysága és vastagsága arányában fedi el a napot.
 41. Csak egyet akarok gyűlölni: magát a gyűlöletet.
 42. A földi boldogság első feltétele az akaratnak dolgoztatása egy cél felé kitérés nélkül, lanyhulás nélkül. Mert a boldogság egyik neme: a jól végzett munka látása, a siker érzése. A munka mutatja meg: mi az értéke az embernek.
 43. Az akaratnak az erejét mindig az értelmi fejlettség hordozza.
 44. A test bilincs. A lélek arra hordozza, amerre akarja. De vajjon meghal-e a rab, ha lehull a bilincse?
 45. Életünk téves felfogása abból ered, hogy egynek véljük ezt a két fogalmat: ember és emberi test.
 46. A hegedü nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedü.
 47. A test és lélek egymáshoz való kapcsolata olyanforma, mint a keskeny ágyban háló két emberé: a nyugtalan félretolja a nyugvót.
 48. Érdekes: mennyire áhítják az emberek a rangot, címet, rendjelet, osztályokhan való felsőgrádust, de ami mindezeknél feljebbvaló, a lelki tökéletességet talán boltba se, garason se vennék meg.
 49. A legnagyobb utazást az cselekedte a Földön, aki legmesszebb bírt távozni a saját állatiságából.
 50. A hős érzi, hogy élete örökkévaló.
 51. Csak holt test van. Holt lélek nincsen.
 52. A hit bizonyosságnak érzett hipothezis.
 53. Valahányszor olyan gondolatot olvasok, amely Isten ellen szól, mindig olyasfélét érzek, mint mikor a muzsikában hamis hangot hallok.
 54. Az akarat valahányszor nemes tettre ébred, első mozdulatával mindig bilincset tör össze.
 55. Zsuzsánna történetében a vén kecskék semmivel sem aljasabbak, mint azok a festők, akik Zsuzsánnát olyannak festik, amilyennek a vének látni szerették volna.
 56. A bűn mögött ostorral ballag a bünhödés. Feladata: hogy kihajtson bennünket az állatiságból.
 57. Legnagyobb ellenségünk a harag. De nem az, amelyik másoknak a szívéből ront reánk. Az ellen védekezhetünk. Hanem a magunk haragja.
 58. A boldogságot abban az iskolában tanuljuk meg, amelyikben a tanító-mesternek a neve: Szenvedés.
 59. A boldogtalanság felé azok haladnak legbizonyosabb úton, akik a boldogságot hajhásszák.
 60. Kinek kell többet szenvednie?Annak-e, aki mindent kész eltűrni?Vagy annak, aki nem bír eltűrni semmit se?
 61. Két szem nézésének találkozása, két léleknek az érintkezése.Fárenheit hőmérőjén nincs annyi fok, amennyivel az ilyen érintkezéseket megmérni lehetne. Mi rengeteg a különbség, mikor két öszszenéző szemben a gyűlölet kén-lángja pokolzik, s amikor két lélek némán megcsókolja egymást.
 62. Az emberek megmossák az arcukat, kezöket, de vajjon hány az, aki mindennap megmossa a lelkét is.
 63. Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekesszük.
 64. Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni emberek között.
 65. Minden adósság rablánc a nyakadon, - a nyakadon, lábadon. Ha nem szorít is, nyom. Csak egy adósság az, amely nem köt, hanem ha kötött voltál is megszabadít, amely nem nyom, hanem fölemel, - ha a gonosznak gonosz tettét hagyod megfizetetlen.
 66. Amit valaki dühében cselekszik, nem ő cselekszi, hanem a dühe.
 67. A mult nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elédbe vetődő sugara.
 68. Az óra a tied, csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle, ha napfényes, virágos békességgel teljes: a világ minden üzlete nem ér fel a szívnek egy boldog órájával.
 69. Tárgyakban is annak van legnagyobb értéke, ami egy, amilyen nincs több. A tucat tárgy és tucat ember értéktelen a társadalomnak.

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
A Wikiforrásban további adatok találhatóak
Gárdonyi Géza témában.