Király Béla

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Király Béla (1912–2009) vezérezredes, hadtörténész, politikus.

Beszéde a Forradalmi Karhatalmi Bizottság alakuló ülésén[szerkesztés]

„A nemzeti demokratikus forradalom győzött anélkül, hogy egységes központi vezetése lett volna. A győzelem azonban csak úgy tartható fenn, ha a forradalom győztes ifjai, egyetemistái, munkás ifjai, harcegységei, alakulóban lévő üzemi őrségeink, honvédségünk és rendőrségünk, a forradalom vívmányain féltő gondoskodással, szoros, egységes vezetés mellett őrködik a felett, hogy a forradalom vívmányait sem retrográd elemek restaurációs kísérlete, sem reakciós elemek támadásai ne veszélyeztessék.
Tudni kell, hogy a forradalom vívmányait három elem veszélyeztetheti: restaurációs kísérletek, reakciós zavarkeltés (melyek ellen fegyveres erővel kell fellépnünk) és a szovjet csapatok késlekedése Budapest kiürítésében, amelyet minden rendelkezésre álló békés eszközzel siettetnünk kell.
E veszélyek ellen tehát úgy védekezhetünk, ha a 28-iki Nagy Imre nyilatkozatban megjelölt új karhatalom legfelsőbb vezetését gyorsan, egyetértéssel, határozottan megszervezzük, mert a mai állapot ezer veszélyt rejt magában. Tömérdek a száma a Hazáját szerető hős szabadságharcosoknak, tömérdek a száma a harcoló egységeknek is. E szertelen ütőerő mind egyet akar, de szét van aprózva kis csoportokra, egyedekre. Pedig a forradalom vívmányait csakis összefogott erőkkel, egységes vezetéssel lehet megvédeni.
A Minisztertanács nevében Nagy Imre 1956. X. 30-án megbízta a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot, hogy lássa el az új karhatalom egységes központi vezetését.
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság mint legfelső irányító szerv vezeti a karhatalmi szolgálatot és összehangolja a honvédség és rendőrség ilyen irányú munkáját. E mellett a feladata, hogy segítsen megalakítani a nemzetőrséget, mint a magyar nemzet fegyveres testületét a harcokban részt vett egységekből, a munkás és ifjúsági osztagokból, munkásőrségekből.
A lényeg tehát az, hogy minden olyan fegyveres egység, amely nem tartozik a honvédséghez vagy rendőrséghez, a mai napon nemzetőrségként egységes fegyveres testületté válik.
Az új magyar nemzetőrség a dicsőséges 1848-as magyar forradalom és szabadságharc örököse, hagyományainak letéteményese. Olyan egyenrangú társa a honvédségnek és rendőrségnek, amely nemcsak az 1848-as hős nemzetőrök hagyományaiból táplálkozik, hanem mai, dicsőséges, az egész világ által elismert fényes saját harci győzelmekkel is rendelkezik.
Erről van tehát szó, meg kell alakítanunk a karhatalmak központi vezető szervét, a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot, és létre kell hoznunk az egységes nemzetőrséget.
Mik ezzel kapcsolatban ma itt a konkrét feladatok? Erre a tervünket most ismertetem, hogy hozzászóljanak és szavazással döntsenek róla.
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság feladatait az alábbiak szerint javasoljuk:

A 31-én megtartott gyűlésen az Előkészítő Bizottság a következő feladatokat szándékozik megoldani:
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakulása
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság feladatai
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottságának megalakítása, működési szabályzatának megszervezése
A nemzetőrség megalakításának deklarációja
Az operatív feladatok megoldására azonnal fel kell állítani a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottságát, melynek feladata a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése határozatainak végrehajtására intézkedések kidolgozása és a végrehajtó szervekhez való eljuttatása.
Részleteiben: Nemzetőr alakulatok működési engedélyeinek kiadására, illetve megvonására javaslattétel a közgyűlés számára. Nemzetőr, honvéd és rendőr alakulatok karhatalmi irányítása.
A szervezet folyamatosan működik, működésének helye a Budapesti Rendőr Kapitányság épülete (Deák F. tér 16. sz.).
Az operatív bizottság munkáját a bizottság vezetője szervezi meg és vezeti. Az operatív bizottság kb. 6 tagból álló szervezési, kb. 5 tagból álló karhatalmi, kb. 5 tagú anyagi és pénzügyi, valamint kb. 4 főből álló híradó albizottságokból áll.
Ez lesz tehát az az operatív szerv, Bajtársak, amely az ifjúság minden lelkesedésével, a Haza izzó szeretetével éjt-nappallá téve akar és fog dolgozni azon, hogy önöket, akik oly hősiesen állottak helyt a fegyveres harcban, ellássa minden szükséglettel, mindent megtegyen arra, hogy az a gigászi erőfeszítés és hősi helytállás, amit önök eddig egymástól elszigetelve vittek véghez, az hatalmas egységes erővé, a magyar Nemzetőrséggé egyesüljön!
Nemzetőrséggé kell tehát ma egyesülnünk, Bajtársak! Oly egységes testületté, mint amilyen volt a Lafayette vezetése alatt oly dicsőségesen harcoló Francia Forradalmi Nemzetőrség, és amilyen volt az 1848-as dicsőséges Magyar Nemzetőrség, mely véres fejjel űzte ki Szent Hazánk földjéről Jellačić hadait, és zúzta semmivé az ozorai csatában a fölényes felszereléssel rendelkező osztrák agresszorok hadait és ejtette fogságba Roth és Philippovich tábornokokat egész seregükkel.
Ily hallatlan erőkifejtésre voltak képesek dicső elődeink, mert szervezett, egységes fegyveres testületet képeztek.
Ily szervezett egységbe kell ma összefogni az összes fegyveres osztagainkat, amelyek nem tartoznak a honvédség vagy rendőrség kötelékébe.
Milyen legyen az új nemzetőrség szervezeti szabálya?
A nemzetőrség a győzelmes nemzeti demokratikus forradalom vívmányainak restaurációs és reakciós kísérletek ellen való védésére alakult önkéntes fegyveres szolgálat, illetve fegyveres alakulat, amely a Forradalmi Karhatalmi Bizottság irányításával a honvédséggel és a rendőrséggel karöltve az ország belső békéjének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében karhatalmi szolgálatot lát el. A nemzetőrség tagjai a fegyveres szolgálatra ünnepélyes esküt tesznek. A rendőrségi szolgálati szabályzatokhoz hasonló nemzetőri szolgálati szabályzatot dolgozunk ki.
A nemzetőrségi zászlóalj egységek történelmünk nagyjai és a győzelmes nemzeti demokratikus forradalom hősi halottairól nyerjék elnevezéseiket.
A nemzetőrségi alakulatok felállítására javaslatot tevő szervek a Forradalmi Karhatalmi Bizottságtól munkájuk megkönnyítésére honvéd- vagy rendőrtiszteket igényelhetnek.
A nemzetőrségen belül az alábbi vezetési és szervezési egységek működnek:
Az össz. nemzetőrségi alakulatok vezetésére a Nemzetőr Főparancsnokság hivatott. A szervezetet a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése hozza létre.
A nemzetőrség általános szervezési egységei a nemzetőr zászlóaljak kb. 350 főből, századok kb. 100 főből, nemzetőr szakaszok kb. 40 fővel. A nemzetőrségi alakulatok szervezeti és felszerelési táblázatát a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottsága kidolgozva a megalakuló alakulatoknak kiadja.
Fővárosunk újjáépítése és esetleges más feladatok megoldására különleges nemzetőr alakulatok is szervezhetők, mint műszaki, híradó, stb. alakulatok.
Minden nemzetőr egység parancsnokát demokratikus választással saját maga választja meg. Nemzetőr alakulatok felállítására vagy feloszlatására az engedélyt illetve utasítást a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése határozata alapján az operatív bizottság adja ki.
A nemzetőrség jelvényei: minden zászlóalj erejű egységnek csapatzászlóval kell rendelkeznie, mely szabadságharcos elődötök, az 1848-as dicső nemzetőr zászlóaljak zászlóival azonos.
Minden nemzetőr a nemzetőrség jelvényét viseli, melyet a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a Forradalmi Ifjúság iparművészeivel készíttet el, s melyben a Kossuth-címernek kell szerepelnie. A jelvény elkészítéséért és a nemzetőrség alakulataihoz való gyors kiutalásáért a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a felelős.
Minden nemzetőr alakulat működését a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottsága által irányított írásbeli okmány alapján kezdi meg. Ez okmány birtokában a megalakuló nemzetőr alakulat nemzetőreit az operatív bizottság által kiállított személyazonossági igazolványokkal ellátja.
A honvédséghez és a rendőrséghez nem tartozó személyek fegyvert csak nemzetőr alakulat által kiállított személyazonossági igazolvánnyal viselhetnek. Olyan polgári személyektől, akik a nemzetőrségnek nem tagjai, a fegyvereket a nemzetőrség hivatott bevonni.
A nemzetőrségen belül a honvédség rendfokozatai érvényesek. A nemzetőrség tagjainak megszólítása bajtárs.
Minden önálló nemzetőr alakulatot a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Operatív Bizottsága körbélyegzővel lát el, amely felhasználásával személyazonossági igazolványokat állít ki.
Bajtársak!
Jól értsék meg ezt a javaslatot!
Egyetlen cél, hogy a Forradalmi Védelmi [helyesen: Karhatalmi] Bizottság útján segítségükre legyünk abban, hogy egy bajtársias, hazaszerető, forradalmi fegyveres erővé egyesüljenek, amelyen belül az önök izzó hazaszeretete, bajtársiassága mellett a nemzetőr eskü, a szeplőtelen nemzetőr csapatzászló kössön össze mindnyájunkat!
Napokon belül a Kossuth-címeres díszes és megtisztelő nemzetőr jelvény fogja díszíteni melleteket. Bajtársak, rövidesen nemzetőri személyazonossági igazolvány fogja fegyver- és jelvényviselési jogotokat igazolni.
Ezekkel az eszközökkel fogjuk tudni elkülöníteni magunkat felelőtlen zavartkeltőktől, és jogtalan fegyverviselőktől.
Bajtársak, hallatlan a felelősségünk! Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a rendet, a szervezettséget a végsőkig fokozzuk és váljunk Nagy Imre biztos támaszává! Hazánk forradalmi vívmányainak védelmezőjévé!
Erősítsd a Forradalmi Védelmi [Karhatalmi] Bizottságot! Minden becsületes fegyveres hazafi be az Új Nemzetőrségbe!
Tegyenek fel kérdéseket! Szóljanak hozzá felelősséggel!”

In: MOL, XX-5-h, Nagy Imre és társai periratai, 19. d., 26. k.: 281–293.

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Wikipedia-logo-v2.svg
A Wikipédiában további adatok találhatóak
Király Béla témában.