Tábori Kornél

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Tábori Kornél
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában

Tábori Kornél (Szolnok, 1879 - Auschwitz, 1944) író, újságíró, a Pesti Napló szerkesztője rendőri riportereként, majd haditudósítóként szerzett hírnevet.

Idézetek a Pesti Hirlap naptáraiból[szerkesztés]

Elkobzott és összeharácsolt magyar műkincsek Bécsben (1928)[szerkesztés]

Összegben alig fejezhető ki az a fantasztikus érték,amelyet Bécsbe hordott műkincseink reprezentálnak.
Már évekkel a háború előtt közöltünk a Pesti Hirlap-ban leírást azokról a kincsekről, amelyek a magyar múzeumokat illetnék meg.
Külön rubrikába tartoznak az uralkodó család leggyönyörűbb ékszerei,amelyek históriai nézőpontból örökre elvessztek,amikor a magántulajdon jogán - mint családi ékszerek - Svájcon át Párizsba keültek és most három nagystílü lator tanácsa szerint szétszedett darabokban csillognak főképp amerikai olajkirályok és disznócsászárok nejein. Az ügynökök ugyanis azt tanácsolták, hogy ki kell tördösni a nagy gyémántokat, mert ekkora ékszereket nem tudnak eladni. Így történt Erzsébet királynő remek aigrettejével, aranykócsagjával,amelynek piros-fehér-zöld váltakozó drágakövei az ötvösművészet hires csodáját diszitették.
Bele kell nyugodnunk az uralkodó család ékszereinek elkótyavetyélésébe, amely Károly király legválságosabb hónapjaiban indult meg, de a különben sokat fáradozó magyar kiküldöttek az utódállamokat illető műtárgyakról sem tudtak kellő döntést szerezni a makacs osztrák huzavona miatt.

1.Bocskay koronája - osztrák zsarolással

Ennek a módszerét eléggé jellemzi a kétségtelenül magyar "Bocskay" - korona' esete. Bocskay István koronája aXV.számu tárolóban csillog. Ezt vagy 200 műtárggyal együtt, elsősorban követelte vissza a magyar deputáció. Megkaptam a bizalmas jegyzőkönyvet ,amely szerint a követelés jogosságához szó se férhet.Ismeretes, hogy a török szultán küldte 1605-ben a nevezetes ajándékot. Az osztrákok nem minden célzat nélkül összezavarták a másik erdélyi koronával, az úgynevezett "Corona Rascianorum Valachorum"- mal, amelyet Brassó városa és az erdélyi rendek később nyújtottak át Bocskaynak....Ez a második korona Bocskay előtt nem állt valami különös becsben s öröbefogadott fiára Homonnay Bálintra hagyta. Annál nagyobb sulyt vetett a szultántól kapottra, amelyet az udvar is "aggódó figyelemben részesített":Bocskay Magyarorszára hagyta végrendeletében s ezt az osztrák tudós urak ugy idézték,, hogy belefoglalták a citátumba Thallóczy szavait is, minta azokat szinén Bocskay mondaná. Bocskay a koronát az Ország Tárházára hagyta:nem Erdélyre, így intézkedik az 1609. évi XX-ik törvénycikk: A korona pedig a nádor ur kezeibe adatván a nádor ő kir. felségének adja át. hogy tárába tétetvén, megőriztessék Ezt a koronát tehát a törvény alapján - mint a magyar nemzet tulajdonát - csak őrizte a kir. kincstár.

2.Nagy Lajos ereklyetartója

Kimutattuk, hogy ez a "Geistliche Schatzkammer" -ben álló magyar ötvösmunka (aranyozott, ezüst emailos, kettőskereszt formájában) Nagy Lajos magyar király számára készült. Más kifogást nem tudtak, hát azt mondták, hogy rajta van alengyel címer, tehát "a lengyelek is igényelhetik" s ézért megtagadják a kiadását. A címer azonban nem főhelyen áll, csak alárendelt módon szerénykedik a magyar címer mellett; mivel akeresztet Erzsébet kirélyné, Károly Róbert magyar felesége , Nagy Lajos anyja (†1350) készíttette s mivel ő Lengyelországban született, a magyr ötvös rávéste a lengyel címert is.

3.A Mátyás pohár

4.Korona és országalmája Finom liliomos munka a XIV. századból. Mária királyné viselte és a nagyváradi fellegvárin sírban találták meg (1755) 5.A "hyacint la Bella"

6.Aranybafoglalt kristályszekrényke

7.Obsidian medallion

8.Beatrix királyné szobra

9.III. Ferdinánd arcképe Mint magyar királyt, magyar ruhában ábrázolja az olajfestmény, Rubens műve.

10. Zrinyi Miklós portréja

11.A győri csata képe

Adrien de Vries művészi alkotása

12.A magyar tárgyu gobelinek

13.A magyar festők művei

14.A Szent István -rend jelvényei ..._Az egyetlen magyar rendnek a Szent István -rendnek összes jelvényeit követeljük...

15.Híres magyar fegyverek ...Idetartoznak azok a fegyverek, amelyeket 1849-50-ben az oroszok révén győztessé vált osztrák hősök hurcoltak el a Magyar Nemzeti Múzeumból.

16.Irodalmi kincsek ...Hunyadi Mátyás kódexei, Corvin -kodexek...

Véres külföldi irredenták (1923)[szerkesztés]

>>>>

Hosszu jelentés mondja el, hogy Bratianu aki a kamara elnöke és az ellenzék vezére lett, egyre inkább Románia Cavourjaként lépett föl és Erdély elfoglalását kezdte hangoztatni. "Pártjának meg kell valósítani annektáló programját," amint gróf Prokesch szószerint hozzáteszi "coute que coute - au risque de jour va banque".

>>>>

Az olasz irredenta az, amelyről tudvalevően valamennyi hasonló mozgalom nevét kapta. Maga az Italia irredenta, vagyis a megváltatlan Olaszország alapjában véve csak egy kis egyesület volt, de már 1878-tól kezdve nőttön nőtt.

>>>>

-Triesztet és egész Dél- Tirolt meg kell szereznünk! - adták ki a jelszót.

Garibaldi, akivel oly sok jó magyar ontotta együtt már a vérét, mint aggastyán az irredentisták élére állt.

>>>>

Az olasz irredenta jóllakott, de azért nem feledte el, hogy további céljai is vannak, hisz a megkapott Dél- Tirol, Trieszt és Isztria után egész Dalmáciát, Fiumét, sőt Nizzát és Triesztet is akarja.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nagyon keveset tudnak nálunk a görög irredentáról, pedig a modern Hellasz irredenta harcai és általában függetlenségi törekvései sok tekintetben föltünően hasonlítanak a magyar történelmi eseményekhez. A görögök Petőfije - Rigas Constantin - sokat tárgyalt Napoleonnal hazájának fölszabadulása érdekében és a török nagyvezir emiatt meg is ölette. Jelentős szerepet vitt a filik hetéria - titkos társulat - a velünk többféle vonatkozásba került Ypsilanti Sándor herceg vezetésével.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Leghosszabb véres korszakot jelent a lengyel irredenta amely szakadatlan függetlenségi törekvésekkel kapcsolatos.

A "harmadik fölosztás" után majd annyi emigráns élt Ausztriában, Magyarországon, francia és török földön, Svájc és Anglia területén, mint ahány száműzött senyvedett Oroszországban, - nem szólva az észak- és délamerikai kolóniákról. A mai Magyarország sokat tanulhat a lengyel visszavonás eseményein. Mire ez a nemzeti életerőt kiszítta, Paskijevics Erivanszkij herceg a legiszonyúbb eszközökkel fojtotta vérbe a felkelést.

>>>>

A lengyel szenvedésben sok a hasonlatosság a magyar fölvidék mai gyötrelmével. Szolgai módon követik a csehek a régi muszka példát, nem törődvén a világevolúcióval.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Minden irredenta sikerült,amely becsületes forrásból táplálkozott.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Háborus adomák (1916)[szerkesztés]

A stréber

A tartalékos huszárhadnagy - civilben ügyvéd - pár nap mulva a frontra indul. A minap találkozik egy banktisztviselő barátjával,akinek keserűen panaszkodik:

- Aligha kerülök haza épen a háboruból!

- Miért? - kérdezi a tisztviselő.

- Mert a főhadnagyunk olyan stréber, hogy belevisz bennünket valami "slamasztikába" csupa hősiességből!