Ugrás a tartalomhoz

Bibliai közmondások

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Ézsaiás könyve

Magyar, angol, észt, lengyel és német nyelvben egyaránt megtalálható, bibliai eredetű közmondások és szólások.

A, Á[szerkesztés]

 • Aki kardot fog, kard által vész el.
  • Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök. (Mt. 26,52)
 • Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
  • Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, a mit csinált. (Zsolt. 7,16)
  • Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábuk. (Zsolt. 9,16)
  • A ki vermet ás [másnak], abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. (Péld. 26,27)
  • Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. (Péld. 28,10)
  • Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. (Zsolt.57,7)
 • Aki nem dolgozik, ne is egyék.
  • Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2Thess. 3,10)
 • Amilyen az anya, olyan a lánya.
  • Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván: A minémű az anya, olyan a leánya is. (Ez. 16,44)
 • Amilyen mértékkel mérsz, olyannal kapod vissza.
  • Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. (Mt. 7,2)
  • És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, a kik halljátok. (Mk. 4,24)
  • Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek. (Lk. 6,38)
 • Amint dudálnak, úgy táncolj.
  • És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. (Mt. 11,17)
 • Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak/felebarátodnak.
  • A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. (Mt. 7,12)
  • És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképen cselekedjetek azokkal. (Lk. 6,31)
 • A szem a lélek tükre.
  • A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. (Mt. 6,22)
  • A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Lk. 11,34-36)
 • Az alfája és omegája (valaminek).
  • Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható. (Jel. 1,8)

C, Cs[szerkesztés]

 • Csepp a tengerben (vödörben).
  • Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; íme a szigeteket mint kis port emeli föl! (É.zs. 40,15)

E, É[szerkesztés]

 • Ember tervez, Isten végez.
  • Az embernek elméje gondolja meg az Ő útját; de az Úr igazgatja annak járását. (Péld. 16,9)

Enyém a bosszúállás.

F[szerkesztés]

 • A fát gyümölcséről ismerik meg.
  • Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. (Mt. 12,33)
  • Mert minden fa az Ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. (Lk. 6,44)

G, Gy[szerkesztés]

 • A gazdagnak sok barátja van, a szegénynek nincs.
  • A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az Ő barátja elválik. (Péld. 19,4)

J[szerkesztés]

 • Jobb adni, mint kapni.
  • Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni. (ApCsel. 20,35)

K[szerkesztés]

 • Ki mint vet úgy arat.
  • Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. (Gal. 6,7)
 • Ki szelet vet, vihart arat.
  • Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna is, idegenek nyelik be azt. (Hós. 8,7)
 • Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve. (Amivel telve van a szív, azt szólja a száj.)
  • Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. (Mt. 12,34)
  • A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. (Lk. 6,45)
Gutenberg Biblia

L[szerkesztés]

 • Levegőbe beszél.
  • Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. (1Kor. 14,9)

M[szerkesztés]

 • Más szemében meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát sem veszi észre.
  • Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? (Mt. 7,3)
  • Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre? (Lk. 6,41)
 • Minden hajaszála égnek áll.
  • Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék. (Jób. 4,15)
 • Mindennek ideje van. (Mindennek megvan a maga ideje.) (..., mint a szalmakalapnak.)
  • Mindennek rendelt ideje [van], és ideje [van] az ég alatt minden akaratnak. (Préd. 3,1)
 • Mindennél jobb a jó név.
  • Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. (Péld. 22,1)
  • Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az Ő születésének napjánál. (Préd. 7,1)
 • Mossa a kezét.
  • Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! (Zsolt. 26,6)
  • Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! (Mt. 27,24)

N, Ny[szerkesztés]

 • Ne ítélj, hogy ne ítéltess.
  • Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. (Mt. 7,1)
 • Nem disznónak való a gyömbér. (Gyöngyöt nem szokás a disznó elé dobni.)
  • Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. (Mt. 7,6)
 • Nem lehet (Nehéz) két úrnak szolgálni.
  • Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. (Lk. 16,13)
 • Nem mindenkor az arat, aki vet.
  • Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. (Jn. 4,37)
 • Nemcsak kenyérrel él az ember.
  • És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik (5Móz. 8,3)
  • Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. (Mt. 4,4)
 • Nincs új (Semmi sem új) a Nap alatt.
  • Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a Nap alatt. (Préd. 1,9)
 • Nem adná egy vak lóért.
 • Nyomtató lónak nem kötik be a száját.
  • Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat! (5Móz. 25,4)
  • Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja? (1Kor. 9,9)
  • Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. (1Tim. 5.18)

O, Ó[szerkesztés]

 • Olyan édes, mint a méz.
  • Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak! (Zsolt. 119,103)
 • Orvos, gyógyítsd meg magadat!
  • És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. (Lk. 4,23)

S, Sz[szerkesztés]

 • Senki sem próféta a saját/maga hazájában.
  • És megbotránkoznak vala Ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az Ő hazájában és házában. (Mt. 13,57)
  • Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában. (Mk. 6,4)
  • Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az Ő hazájában. (Lk. 4,24)
 • Sok csepp kivájja a követ.
  • A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé. (Jób. 14,19)
 • Sok sas, sok dög.
  • A te rendelésedre száll-é fent a sas, és rakja-é fészkét a magasban? (Jób. 39,30) (Ld. még: Jób. 39,31-38)
 • Szemet szemért, fogat fogért.
  • Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért; (2Móz. 21,24)
  • Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. (3Móz. 24,20)
  • Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. (5Móz. 19,21)

Eredete: először Hammurapi törvényoszlopán jelent meg, Talio-elvnek is nevezik (talio lat. 'megtorlás')

T, Ty[szerkesztés]

 • Tiltott gyümölcs édesebb.
  • De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
   És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
   Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
   És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. (1Móz. 3,3-3,6)

U, Ú, Ü, Ű[szerkesztés]

 • Utolsókból lesznek az elsők.
  • Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. (Mt. 19,30, Mk. 10,31)
  • És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek. (Lk. 13,30)
  • Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. (Mt. 20,16)

V[szerkesztés]

 • A véka alá rejt valamit.
  • Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. (Mt. 5,15)
  • És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék? (Mk. 4,21)
 • Az vesse rá az első követ, aki...
  • De mikor szorgalmazva kérdezék Őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. (Jn. 8,7)
 • Vak vezet világtalant.
  • Hagyjátok Őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. (Mt. 15,14)

Forrás[szerkesztés]

 • Károli Biblia