Szekularizmus

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A szekularizmus irányzata az élet különböző kérdéseinek világi felfogásáról szól. Tehát világi államformáról (állam és egyház szétválasztása), világi erkölcsökről (világi humanizmus).

John Adams (1735-1826) Az Amerikai Egyesült Államok második elnöke (1797-1801)

 • Az Egyesült Államok semilyen értelemben nem alapszik a keresztény hiten; ahogyan nincs benne semmilyen ellenségeskedés a muzulmánok törvényei, hite vagy békessége ellen... ki van mondva, ...hogy semilyen vallási okokból fakadó kifogás nem okozhat a két ország közötti harmóniában szakadást.

-- Tripoliszi Szerződés (1797) John Adams aláírásával (az eredeti szöveget Joel Barlow, U.S. konzul írta.)

 • Azzal kell kezdenünk, hogy szabaddá tesszük a lelkiismeretet. Ha minden vallásos ember... egyenlő szabadságot élvez, és az elismerésre és hatalomra egyenlő esélyt... akkor remélhetjük, hogy az emberi jellemben és a társadalomban haladás lesz.

-- levél Dr. Pricenak, April 8, 1785


Arisztotelész (ca. 384-322 B.C.E.) Görög filozófus

 • Egy zsarnoknak (tyranus) a szokásosnál nagyobb vallásos áhítatot kell mutatnia. Az alávetettek kevésbé aggódnak egy olyan uralkodó törvénytelenségei miatt, aki istenfélõ és jámbor. Másrészt nem lépnek fel olyan könnyen ellene, mivel azt hiszik, hogy az istenek mellette állnak.

-- Politika, idézve: James A. Haught, ed., 2000 Years of Disbelief


Mikhail Aleksandrovics Bakunyin (1814-1876) orosz anarchista és elméleti politikus, aki szemben állt Karl Marxszal

 • A szabadság az erkölcsösség és az emberi méltóság pontosan abban áll, hogy nem azért cselekszik jól, mert kényszerítve van rá, hanem azért, mert magától belátja, akarja, és azt szereti.

-- God and the State, idézve: The Columbia Dictionary of Quotations

 • Isten, vagyis inkább Isten képzete ezért a beletörődése és az intellektuális és erkölcsi oka a földi rabszolgaságnak, és az ember szabadsága soha nem lesz teljes addig, amíg teljesen az égi mester eszmélyét teljesen ki nem irtották.

-- Oeuvres, vol. 1, p. 143, idézve: James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief

 • Az első forradalom a teológia felsőbb zsarnoksága, Isten kísértete ellen van. Amíg van egy mesterünk a menyországban, addig rabszolgák leszünk a földön.

-- God and the State


Ferdinand August Bebel (1840-1913) német szocialista vezető

 • A kereszténység a szabadség és a civilizáció ellensége. Az emberiséget rabláncra fűzte.

-- Reichstagi beszéd (March 31, 1881), James A. Haught, ed., 2000 Years of Disbelief

 • Ha a szocializmus hatalomra jut, a Római Egyház a szocializmust ugyanolyan lendülettel fogja védelmezni, mint amilyennel most kedvez a feudalizmusnak és a rabszolgaságnak.

-- beszéd a Sociáldemokrata Párt Kongresszusán, Jena, 1906, idézve: James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief


Jeremy Bentham (1748-1832) angol reformer és az igazság és törvényalkotás filozófusa, aki az utilitarizmus alapjait fektette le

 • Nincs nagyobb dögvész egy államban, mint a vallási buzgalom erkölcsösség nélkül.

-- Rufus K. Noyes, Views of Religion, idézve: James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief


Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815-1898) A Német Birodalom létrehozója és elsõ kancellárja (1871-1890)

 • A katolikus pap attól a pillanattól fogva, hogy azzá lett, a pápa esküdt hivatalnoka.

-- beszéd a porosz felső házban, 1886. április 12., James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief

 • Azt kivántam, hogy szétzúzom Rómát, hogy szétzúzzam a kereszténységet.

-- Rufus K. Noyes, Views of Religion, idézve: James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief


Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai ortodox püspök

A szekularizmus világnézet, amelyre a mai szekularizált, vagyis vallástalan társadalom épül. A szekularizmus nem a vallás, mint olyan ellen lép fel: az ellen harcol, hogy az Egyház hatással legyen a társadalmi folyamatokra, kapcsolatban legyen a politika, a művészet, a tudomány és a kultúra világával. Kiszorítani a vallást a társadalmi szférából, a közösségi élet hátsó udvaraiba száműzni, kizárólagosan csak az egyes egyének személyes életének ügyévé redukálni – íme a program, melynek megvalósításán a mai szekularizált világnézet képviselői fáradoznak, akik azt szeretnék, ha a vallás nemcsak az államtól, de a társadalomtól is el lenne választva.


Hugo la Fayette Black (1886-1971) Amerikai Legfelsõbb Bíróság (1937-1971), a polgári jogok lelkes szolgálójaként ismert. Az 1950-es években, amikor a bírók többsége korlátozta a polgári jogokat

 • Véleményem szerint vannak "abszolút" törvényeink, és olyan emberek alkották őket, akik tudták, mit jelentenek a szavak, és tilalmaikat abszolútnak gondolták.

-- Hugo Black: A Biography by Roger K. Newman (1994).


Loring M. Black New York-i kongresszusz képviselő

 • Nem értem, hogy hogy lehet képe ellenezni ezt a törvényt, amikor a legnagyobb szerencsejátékot űzi a világon - a jövõ szerencsejátékát.

--egy törvényjavaslat mellett szólva, amely engedélyezte a lóversenyt Columbia államban, amelyet az egyház képviselõi elleneztek. Mivel bosszantotta ez az ellenállás, a miniszterekhez fordult, és a fentieket mondta.


Irving Brant

 • Ha jól megvizsgáljuk a Legfelsőbb Bíróság döntéseit a vallásra vonatkozóan és azok kritikáit, egy tiszta minta rajzolódik ki. A bíróság azon dolgozik, hogy az országot megvédje az alkotmányi garanciák összeomlása ellen, ami az amerikai emberek szekták keserű harcába bocsátaná. Ez azt jelenti, hogy megszüntetünk olyan gyakorlatokat, amelyek egyszerű károktól kis javakig terjedő hatásúak. Az ilyen döntések általános ellenszenvét az olyanok játsszák ki, akik az egyház és az állam közötti korlátot szeretnék áttörni.

-- The Bill of Rights, 1965, p. 424, idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


William J. Brennan, Jr. (b. 1917) Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság birója(1956-1990)

 • A vallási konfliktusok a legvéresebbek és legkegyetlenebbek amelyek fanatikussá teszik az embereket.

-- Interview a Nemzeti Nyilvános Rádióban, January 29, 1987, idézve: Albert J. Menendez and Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


James Bryce (1838-1922) britt diplomata és történész

 • Az Óvilás és az Újvilág közötti különbségek között talán ez a legkiugróbb. Európa harcainak, belső bajainak fele, amely az európai államokat érintette... a teológiai különbségeibõl fakadt, vagy az állam és az egyház rivális igényeiből. A vita és küzdelem ezen hatalmas fejezete gyakorlatilag nem érinti az Egyesült Államokat. Nincs alapított egyház. Minden vallási közösség egyenlő jogokban, és észrevehetetlen a jogban, csak az állampolgárok önkéntes társaságaiként.

-- The American Commonwealth, Vol. II p. 766, (1888). idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


Edmund Burke (1729-1797) ír születésû brit politikus és író

 • A vallási üldözés a hamis és túlzó áhítat ruhájával takarózik.

-- Beszéd, 1788, február 17., idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom

 • A babona a gyenge elme vallása.

J. B. Bury

 • A fejlõdés a gondolatszabadság és az egyházi hatalom hanyatlása együtt jár.

-- A History of Freedom of Thought, 1913, idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


Comte de Bussy-Rabutin (1618-1693) francia katona, író

 • Ahogy mindenki tudja, Isten a nagy hadseregek mellett van, a kicsikkel szemben.

-- Levél, 1677. október 18.


Lord Byron; George Gordon Noel Byron (Sixth Baron Byron of Rochdale) (1788-1824) a brit romantikus költészet kiemelkedő alakja

 • A keresztények abban a meggyõzõdésben égették egymást, hogy az Apostolok is úgy tették volna.

-- Don Juan, idézve: James A. Haught, szerk., 2000 Years of Disbelief


George Carlin (1937-2008) szatirikus komikus

 • Ha az egyház a politikában akar játszani, akkor fizessenek belépõt, mint mindenki más.
 • Teljesen az állam és az egyház szétválasztása mellett vagyok. Úgy gondolom, hogy mindkét intézmény magától is becsavarodik, együtt biztos halált jelentenek.

Lucy Colman (1817-1906) amerikai abolícionista

 • ... a protestans hit, minden hitvallásával együtt, egy enyhe keverék ahhoz képest, ami hetven évvel ezelõtt volt. És talán azért, mert a csúfsága olyan szépen el van takarva, szükséges, hogy a liberálisok éberek legyenek. A kereszténység még veszélyesebb, ha az evilágra öszpontosít.

Amíg az emberek többsége nem szabadul fel a szellemi fennhatóság alól, addig nem vagyunk biztonságban. -- Reminiscences, P. 7, idézve: American Atheist Magazine, Spring, 1997

 • Az a vallás, amelynek személyes istene van, az emberiségen kívül, amelyet imád, elég ügyes ahhoz, hogy hivatalosan az emberek vezetésére jelöljék ki és különösen, a büntetésvégrehajtásra, amely megfelelõ a bűnre, amelyet a világ végtelen irányítója ellen elkövetnek. Az emberiség tehát szereti az autoritást, néha úgy néz ki, hogy kárörvend a társai szenvedésén.

-- Reminiscences, p. 54, idézve: American Atheist Magazine, Spring, 1997


Dennis Crews

 • A történelemben, amikor az egyház és az állam egyesült, isten és a gonosz mindenképpen úgy lettek definiálva, hogy mi találtatott megfelelõnek vagy kellemetlennek a kormánynak. És az emberi természettel kapcsolatosan az a bajos és örök igazság, hogy a legroszabb erkölcsi gonoszságokat gyakran ügyesen palástolták igazságként és kikiáltották a világnak.

-- The Inside Report, 2 (Nov. 1984): 2, idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


Daniel Defoe (1660-1731) a Robinson Crusoe (1719) angol szerzõje

 • És az összes dögvész, amellyel a megátkozták az emberiséget, az egyházi zsarnokság a legrosszabb.

-- The True-Born Englishman, Part II, idézve: Albert J. Menendez, Edd Doerr, The Great Quotations on Religious Freedom


Denis Diderot (1713-1784) francia filozófus és az Encyclopédia (1751-1772) írója, a felvilágosodás egyik alakja

 • A legveszélyesebb őrültek azok, akiket a vallás tett azzá, és... azok az emberek, akiknek a társadalom szétzüllesztése a célja, mindig tudják, hogy hogy húzzanak ebbõl alkalmi hasznot.

-- Conversations with a Christian Lady (1777; repr. Selected Writings, szerk. by Lester G. Crocker, 1966). idézve: The Columbia Dictionary of Quotations.

 • Az emberiség nem lesz szabad, amíg az utolsó királyt meg nem fojtják az utolsó pap belei.

Lásd még[szerkesztés]