Ugrás a tartalomhoz

A Dűne messiása

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Frank Patrick Herbert (1920. október 8. – 1986. február 11.), amerikai sci-fi író regénye.

Idézetek a műből[szerkesztés]

A mentát császár, Paul Muad'dib, s húga, Alia alakját oly sok mítosz övezi, hogy fátyluk mögött alig látni a történeti személyeket. Ám nem szabad elfelejtenünk: igenis élt egykor egy Paul Atreides nevű férfi, s egy Alia nevű nő. Jól meghatározható helyet foglaltak el térben és időben. S bár látnoki hatalmuk segítségével felülemelkedhettek a tér és az idő szokásos korlátain, az emberfajból származtak mindketten. Valós események részeseivé váltak, melyek mély nyomokat hagytak bennük s az univerzumban egyaránt. Hogy megértsük őket, tudnunk kell: katasztrófájuk az egész emberi nem katasztrófája volt. E művet tehát nem Muad'dibnek vagy húgának, hanem örököseiknek – valamennyiünknek, ajánljuk.

Dedikáció Muad'dib Útmutatásaihoz; a Mahdi Szellemkultusz Tabla Memoriumáról


Nincs igazi különbség isten és ember között; szinte észrevétlenül olvad egyik a másikba.

Muad'dib közmondásai


Minden civilizációnak együtt kell élnie azzal a tudattalan erővel, mely a társadalom majd minden tudatos törekvésének gátjává, árulójává válhat.

Tleilaxi epigramma (nem nyert bizonyítást)


A tény, hogy a pajzs és a lézersugár érintkezése a támadóra s a védekezőre egyaránt végzetes robbanással jár, új irányt szabott a fegyverrendszerek fejlődésének. Aligha szükséges kitérnem az atomerő különleges szerepére. Hogy atomcsapásokkal bármely Nagy Ház képes elpusztítani ötven-egynéhány más Ház planetáris bázisait, némi nyugtalanságra adhat okot, ám valamennyi Háznak módjában áll elejét venni az efféle ktasztrófának. A Liga és a Landsraad tartja kordában mindeme erőket. Engem az atomenergia problémájánál is élénkebben foglalkoztatnak a különleges képességekkel rendelkező, fegyvernek is beillő emberek. Szinte beláthatatlan lehetőségekkel kecsegtető terület ez, s egynémely hatalom máris hozzálátott e lehetőségek kiaknázásához.

Muad'dib beszéde vezérkarához (Stilgar Krónikájából)


A birodalmaknak születésükkor még jó okuk van a létezésre. Mikor azonban megerősödnek, a célok elvesznek, s maradnak az üres rituálék.

Irulan hercegnő: Muad'dib bölcsessége


"Újabb dráma veszi kezdetét…"

Paul Muad'dib császár szavai abból az alkalomból, hogy elfoglalta IV. Shaddam Oroszlántrónusát


Az igazság megszenvedi a feleslegesen hosszas elemzést.

Ősi fremen közmondás


A fremenek földlényegű alakot látnak benne, félistennőt, akinek hatalmával módjában áll megvédelmezni a törzseket, ő Tisztelendő Anyáik Tisztelendő Anyja. A zarándokok szemében, akik kérésekkel járulnak elébe – tisztítsa meg, tegye termékennyé őket –, egyfajta antimentát. Erőt merít a bizonyosságból, hogy az analitikus elméknek is megvannak a maguk korlátai. Az abszolút ellentét megtestesítője. Romlott szűz; eszes, vulgáris, kegyetlen – és éppoly pusztító, mint a coriolis-orkán.

Késes Szent Aliáról (Irulan hercegnő jelentése)


A legveszedelmesebb dolog az univerzumban: jóslatok alapján kormányozni. Sem elég bölcsek, sem elég bátrak nem vagyunk az efféle játékhoz. Az alábbiakban azt igyekszünk meghatározni, intézményeink veszélyeztetése nélkül meddig is merészkedhetünk. A definíciókat a Bene Gesserittől kölcsönözzük, s úgy tekintünk a bolygókra, mint génállományok forrásaira, tanítások és tanítók, s persze lehetőségek planétáira. Célunk nem maga az uralkodás, hanem e génforrások védelme, az okulás – hogy ezáltal felszabadíthassuk magunkat a függőség korlátai alól.

Az orgia, mint a kormányzás eszköze – részlet a Liganavigátorok Kézikönyvének harmadik fejezetéből


Bukott isten pihen e helyt Zuhanta csúfos volt nagyon Magas, ingatag talpáról Melyet kezünk néki emelt

Tleilaxi epigramma


Arra gondolok jó, dolog élni, aztán eltűnődöm azon, mélyére juthatok-e valaha testemnek, rátalálhatok-e arra, aki valaha voltam. Mert ott lappang a gyökereknél; hogy van-e mód rálelnem, a jövő titka. De mindent elkövetek, amit ember megtehet. És bármi, amit elkövetek, eredményre vezethet.

A ghola vallomásai (Alia kommentárjaiból)


Sose kérj kegyelmet a naptól!

(Muad'dib műve, Stilgar magyarázata)


Elegem van az istenekből és papokból! Azt hiszed, nem látom a saját mítoszomat? Vizsgáld meg az adataidat még egyszer, Hayt. Rítusaimmal beférkőztem a legközönségesebb emberi cselekedetekbe. Az emberek Muad'dib nevében esznek. A nevemben szeretkeznek, a nevemben születnek, a nevemben mennek át az úton. Egy tetőt nem építhetnek a távoli Gangishree legeldugottabb zugában sem anélkül, hogy azáldásomat ne kérnék!

(Vádirat a Hayt krónikából)


Ó, sokfogú féreg! Tagadod-e, mi nem tagadható? A Test és a Lélegzet, a tomboló Erő, Mely szólítván téged az idők kezdetéhez Tüzes kapukban vonagló szörnyeket vet étkedül! Nincs akarat, mely megtörné hevítő vágyadat, Nincs palást, mely rejtené isteni voltodat!

Féregdal Puné Könyvéből


Muad'dib cselekedeteinek természetével kapcsolatban tudnivaló, hogy kezdettől fogva bizonyos volt benne, merre tart, mégsem tért le soha a számára rendeltetett útról. Nyilvánvalóvá tette, mikor így beszélt: "Bizony mondom nektek, eljött az idő, hogy bizonítsam nincs alázatosabb szolga énnálam." Így teremtett egységet, így tette ellenségéit is imádóivá. Ez, és csakis ez az oka, hogy az ő apostolai ekképp imádkoztak: "Urunk, ments meg minket ama többi átoktól, melyeket Muad'dib tárt fel Életének Vizével!" Ezekre az utakra csak a legmélyebb irtózottal gondolhatunk.

Yiarh-el-Din, avagy az Ítélkezés Könyve (részlet)


Bármilyen különlegessé válik az emberi civilizáció, bármivé fejlődik a társadalom, bármilyen bonyolult az ember-gép kapcsolat, mindig jönnek magányos hatalmak, amikor az emberiség sorsa, jövője egyetlen személy egyszerű cselekedetétől függhet.

A tleilaxiak Isten könyvéből


A termelésnek és a jövedelemnek mindenkor összhangban kell lennie birodalmamban. Ez legfőbb parancsom. Nem keletkezhet mérleghiány a különböző érdekszférák között – azért nem, mert így akarom. A leghatározottabban kijelentem, hogy nem is lesz. E birodalom legfőbb energiafogyasztója vagyok, és az is maradok, legyek bár élő vagy halott. Kormányzatom lelke a gazdaság.

Paul Muad'dib császár szavai a koronatanácsban


Az egymás elleni erőszak elleplezésére a legkülönfélébb kifejezéseket használjuk. Hogy az embert életének egy órájától, vagy életének egészétől fosztjuk meg, fokozati különbség csupán. Erőszakot követtél el valaki ellen, felélted az energiáját. Az eufemizmus talán elleplezheti a gyilkos szándékot, az egymás ellen alkalmazott erőszaknak azonban egyetlen summázata képzelhető mindössze: "Az energiádból táplálkozom."

Paul Muad'dib császár szavai a koronatanács előtt


Alia vére Gyümölcse mennyei frigynek Szent, szent, ó szent a mi Urunk! Lába előtt izzó homoknak Végtelen messzesége Utat mégsem téveszt soha Akárha démon lakná testét Vak szemekkel is többet lát Mint bármely ostoba Szent, szent, ó szent a mi Urunk Messiás, ki vértanúnak született!

Lehull a hold (Muad'dib dalaiból)


Tibana a szokratikus kereszténység ideológusa volt, minden valószínűség szerint az Anbus IV lakója, a Corrinók előtti nyolcadik-kilencedik század fordulóján élt, Dalmark uralkodásának második periódusa alatt, írásainak csak egy része maradt fenn, ebből származik az alábbi töredék: "Minden ember szíve ugyanazon vadonban él."

Irulan Dűnekönyvéből


Az események egymásutániságát a jövőbelátás csak a legritkább esetekben, kivételes körülmények közt tárja fel. A jós történelmi összefüggésükből kiszakított képeket láthat csupán. Az örökkévalóság mozog. Hatágyakorol a jósra s a jóslatra egyaránt. Muad'dib alattvalói kétségbe vonhatják uruk fenségét, kétségbe vonhatják vízióinak igazságát – az Örökkévalóságban azonban sosem szabad kételkedniük.

A Dűne evangéliuma


Az erő felhasználásának is vannak korlátai. Létezik egy határ, melyen túl felhasználója ellen fordul, s akár el is pusztíthatja. E korlátok feltérképezése a kormányzatok egyetlen igazán fontos feladata. A hatalommal való visszaélés halálos bűn. A törvény nem válhat az erőszak eszközévé, túszává, sem erőddé, melyben a hatalmasságok elrejtőzhetnek a maguk kreálta mártírok elől. Senkit nem lehet következmények nélkül fenyegetni.

Muad'dib a törvényről (Stilgar feljegyzéseiből)


Élt valaha egy férfi Végtelen homoknak bölcs vándora Szeme világát elpusztító a Tűz Mégsem hangzott jajszava soha Minden lángnál fényesebb látomásai Az öröklét hatalmát hozták el neki Élt valaha egy férfi…

Gyermekvers a Muad'dib története című kötetből


Azt mondjuk Muad’dibről: az út, amelyen elindult, olyan földre vezetett, ahonekünk nem maradhat lábnyomunk…

A Kvizaratus a Szellemkultusz papjaihoz


EPILÓGUS

Nem ébred dal, hogy Muad'dibért szóljon

Áradva búsan a sivatag felett,

Árnyaktól elperelni gyászmécset nem gyújt érte senki.

Örült szent ő, aranyló ködből született

Valóság határán lakozó idegen és régi jó barát;

Csak hunyd le szemed, s megláthatod.

Magányos láng, dacolva csillagok hidegével

Az idők kezdetétől állhat ott!

Roppant kerekét a Sorsnak fordítják látomásai

Hangja bíbor békét hoz s ébreszt új életet

Próféta ő, örökkön visszhangzó szavú,

Ezüst folyam hűs vizéhez vezeti népét.

Alakját övezi titokból szőtt köpeny,

Homoktenger partján Terád vár, Shai-hulud;

Ott, hol szeretők fonják egymásba karjaik,

S a szerelem tüzét őrizidaluk.

Világtalan látnok, Dűne Messiása!

Idő folyosóinak magányos vándora!

Megpihent már a nyughatatlan szív,

Maga a világ őrült, fenséges álmaid otthona!

Forrás[szerkesztés]

Frank Herbert: A Dűne messiása, Szukits Könyvkiadó, 2001


Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak