Ugrás a tartalomhoz

Albert Einstein

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Albert Einstein, 1947

Albert Einstein (Ulm, Württemberg, Németország, 1879. március 14. – Princeton, New Jersey, USA, 1955. április 18.) német-amerikai elméleti fizikus. A speciális és az általános relativitás elmélet megalkotója, illetve a tömeg-energia ekvivalencia (E = mc²) felfedezője. 1921-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek a vizsgálatáért. Zsidó származása miatt kénytelen volt elmenekülni a náci Németországból, bár világéletében tagadta a személyes isten létezését. 1999-ben a Time magazin az "évszázad emberének" választotta.

Idézetei[szerkesztés]

 • Szintén sok tudományos elképzelésen elmélkedtem, miközben a babakocsidat tologattam
  • I have also considered many scientific plans during my pushing you around in your pram!
  • levél a fiának, Hans Alber Einsteinnek (1918 június)
 • Drága anyukám! Van egy örvendetes hírem. Most kaptam egy táviratot H. A. Lorentz-től, hogy az angol expedíciónak sikerült bizonyítani a fény elhajlását a nap közelében.
  • Dear mother! Today a joyful notice. H. A. Lorentz has telegraphed me that the English expeditions have really proven the deflection of light at the sun.
  • Képeslap az édesanyjának, Pauline Einsteinnek (1919)
 • Elfogadhatjuk az éter létezését, csak fel kell hagynunk a konkrét mozgásállapotának meghatározásával, azaz el kell vennünk az utolsó mechanikai tulajdonságát is, amelyet még Lorentz meghagyott.
  • We may assume the existence of an aether; only we must give up ascribing a definite state of motion to it, i.e. we must by abstraction take from it the last mechanical characteristic which Lorentz had still left it.
 • Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú.
  • Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht.
  • Einstein akkor ejtette el ezt a megjegyzést, amikor 1921 áprilisában először járt a Princeton Egyetemen. Ma a hajdani matematikai intézet közösségi termében, a tűzhely felett olvasható.
  • Amikor később megkérdezték hogy értette, ezt válaszolta: "A természet az alapvető fennköltsége miatt rejti el titkait, nem pedig fortélyok révén."
 • A kvantummechanika kifejezetten impozáns. De egy belső hangocska nekem azt súgja, hogy még nem az igazi. A teória sokat elárul, de igazán nem visz minket közelebb az „öreg” titkaihoz. Mindenesetre, meggyőződésem, hogy ő nem dobál kockákat.
  • Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the 'old one'. I, at any rate, am convinced that He does not throw dice.
  • Max Bornnak írt leveléből (1926 december 4.)
  • Gyakran használt másik formája az „Isten nem kockázik!” vagy „Isten nem vet kockát!”.
 • Hogy meg tudsz-e vizsgálni egy tárgyat vagy sem, az a teórián múlik, amit használsz. A teória az, ami eldönti, hogy valamit meg lehet-e vizsgálni.
  • Whether you can observe a thing or not depends on the theory which you use. It is the theory which decides what can be observed.
 • Zsidó vagyok és örülök, hogy a zsidókhoz tartozom.
  • I am a Jew and glad to belong to the Jewish people
  • Levele a Zsidó vallású német állampolgárok központi bizottságához, 1920
 • Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok; ez egy új vallásféle.
 • Nem vagyok ateista, és nem hiszem, hogy panteistának hívhatnám magamat. Egy kisgyermek helyében vagyunk, aki belép egy hatalmas könyvtárba, ami tele van különböző nyelvű könyvekkel. A gyerek tudja, hogy valakinek meg kellett írnia ezeket a könyveket. Nem tudja, hogyan. A gyermek halványan sejt valamilyen titokzatos rendet a könyvet elrendezésében, de nem tudja, hogy mi az. Nekem úgy tűnik, ez a hozzáállása akár a leginteligensebb embernek is Isten irányába.
  • I'm not an atheist and I don't think I can call myself a pantheist. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn't know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God.
 • Az emberarcú Isten-elmélet idegen számomra, és még naivnak is tartható.
 • Spinoza Istenében hiszek, aki a világ törvényszerű harmóniájában nyilvánul meg, és nem egy olyan Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével foglalkozik.
  • I believe in Spinoza's God, Who reveals Himself in the lawful harmony of the world, not in a God Who concerns Himself with the fate and the doings of mankind.
  • Válaszul Herbert S. Goldstein, New Your rabbijának távíiratára (1929 Április 24.), amely így szólt: "Hisz ön Istenben? Stop. Válasz 50 szóig fizetve." Einstein 25 (német) szóval válaszolt.
 • A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.
 • Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek elsődleges fontosságának biztos tudata, ami által az élet jobb és nemesebb, nem igényel egy törvényhozót, főleg nem olyat, aki jutalmazásra vagy büntetésre alapozza törvényeit.
 • Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.
 • Ha a zsidóságot a prófétáktól és a kereszténységet – úgy, amint azt Jézus Krisztus tanította – a későbbiek, de különösen a papok toldalékaitól leválasztjuk, úgy olyan tant kapunk, amely alkalmas az emberiség szociális betegségeinek meggyógyítására.
 • Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.
 • Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom.
 • Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.
 • Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe.
 • Minél inkább fejlődik az emberiség vallásos világképe, annál inkább úgy tűnik, hogy az őszinte vallásosság nem az élettől, haláltól való félelemben, a vak hitben rejlik, hanem abban a törekvésben, hogy racionális ismereteket szerezzünk.
 • A vallásos ember őszinte abban az értelemben, hogy nem kételkedik az olyan emberfeletti tárgyak és célok létében és jelentőségében, amelyek nem feltételeznek ésszerű alapokat, de nem is alkalmasak rá.
  • Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.
 • A kutatót az egyetemes érvelés érzése tartja hatalmában. Vallásos érzülete a természeti törvények harmóniájának elbűvölő csodálatában ölt formát, ami egy olyan felsőbbrendű intelligenciát tükröz, melyhez képest az emberiség módszeres gondolkodása és tettei teljesen jelentéktelenek. Ez kétségtelenül hasonlít ahhoz, ami minden érában a vallásos lángelméket hatalmában tartotta.
 • A szervezett vallás az előző háború (értsd: I. világháború) során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szűklátókörűség ellen mozgósítja.
  • New York Times-nak adott interjú (1934. április 30.)
 • Nehezen találsz olyan komoly gondolkodású elmét, akinek ne lenne egyéni vallásos világképe. De ez a vallásosság különbözik a naiv emberétől. Az utóbbiak Isten gondoskodásából hasznot várnak, félnek haragjától; egy olyan érzés szublimálása ez, ami hasonlít az apa és gyerek közötti kapcsolathoz.
 • Mivel belső élményeink érzékeléssel szerzett benyomásaink reprodukcióiból és kombinációiból állnak, a lélek fogalma test nélkül számomra üresnek és értelmetlennek tűnik.
 • Nem tudok elképzelni egy személyes Istent, aki közvetlenül befolyásolná az egyének cselekedeteit... Vallásosságom a végtelenül felsőbbrendű szellem alázatos csodálata. E szellem a kis dolgokban nyilvánul meg, hogy megérthessük valóságát.
 • A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek.
 • Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez. (...) Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen, szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell, hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges.
  • New York Times (1930. november 9.)
 • Ha nem fizikus lennék, akkor valószinűleg zenész lennék. Gyakran gondolkozom zenében. Ábrándjaimat a zenében élem. Zenében kifejezve látom az életem... Tudom, hogy a legtöbb örömöt az életemben a hegedűmből csalom elő.
  • If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music... I do know that I get most joy in life out of my violin.
 • A képzelet fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.
  • Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
  • Forrás: "Mit jelent az élet Einsteinnek: George Sylvester Viereckkel interjúja" (1929)
 • Hiszek a megérzésben és az ihletben. A képzelet fontosabb, mint a tudás. Míg a tudás véges, addig a képzelet felöleli az egész világot, haladásra ösztökél, létrehozza az evolúciót.
  • I believe in intuition and inspiration. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.
  • Forrás: "Kozmikus vallás: más egyéb véleményekkel és aforizmákkal" (1931)
 • Ami igazán számít, az az ihlet.
 • A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe.
 • Az élet olyan, mint a biciklizés. Hogy megtartsd az egyensúlyod, mozgásban kell maradnod.
  • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
  • Eduard fiának írt leveléből (1930. Február 5.)
 • Hogy megbüntessen a szaktekintélyek megvetéséért, a Sors belőlem is egy szaktekintélyt csinált.
  • To punish me for my contempt of authority, Fate has made me an authority myself.
 • Nem csak egy egyszerű pacifista vagyok, hanem egy harcos pacifista. Hajlandó vagyok harcolni a békéért. Semmi nem vet véget a háborúnak, hacsak nem maguk az emberek tagadják meg a hadba vonulást.
  • I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.
 • A szerelembe esés egyáltalán nem a legbutább dolog, amire az emberek képesek - de a gravitáció nem hibáztatható ezért.
  • Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.
  • Általános használt formája: A gravitáció nem hibáztatható azért, hogy az emberek szerelembe esnek.
 • Mint a nagyfrekvenciás áram birodalmának kimagasló úttörőjének... gratulálok önnek az életművének hatalmas sikeréért.
  • Sie als erfolgreicher Pionier auf dem Gebiete der hochfrequenten Ströme... Ich beglückwünsche Sie zu dem grossen Erfolge Ihres Lebenswerkes.
  • Einstein levele Nikola Teslához 75. születésnapja alkalmából (1931)
 • Minden vallás, művészet és tudomány egyazon fának a különböző ágai. Ezeknek a törekvéseknek a célja az ember életének megnemesítése, a pusztán fizikai létezésből való kiemelése és az egyén elvezetése a szabadsághoz.
  • All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.
 • Korunkat megkülönböztetik a csodálatos eredmények a tudományos megértés területein és ezen területeken a technika alkalmazása. Ki ne örülne ennek? De ne feledjük, hogy az emberi tudás és a szakértelem egymagában nem képes az emberiséget egy boldog és méltóságteljes életre vezetni.
  • Our time is distinguished by wonderful achievements in the fields of scientific understanding and the technical application of those insights. Who would not be cheered by this? But let us not forget that human knowledge and skills alone cannot lead humanity to a happy and dignified life.
 • Az eljövendő generációk aligha hiszik el, hogy egy ilyen ember, hús-vér formában valaha ezen a földön járt.
  • Generations to come, it may be, will scarcely believe that such a one, as this, ever in flesh and blood walked upon this earth.
  • Mahatma Gandhiról mondta, 70. születésnapja alkalmából (1939)
 • Hiszem, hogy korunk politikusai között Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb. Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk.
  • I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men of our time. We should strive to do things in his spirit: not to use violence for fighting for our cause, but by non-participation of anything you believe is evil.
  • Eredeti hangon
 • A tisztelet, ami Gandhit az egész világon övezi, arra a jobbára öntudatlan felismerésre épül, hogy korunk a morális hanyatlás időszaka, és ebben ő volt az egyetlen államférfi, aki a politikai szférában az emberi kapcsolatoknak azt a magasabb koncepcióját képviselte, amelyre minden erőnkkel törekednünk kell.
  • The admiration for Mahatma Gandhi in all countries of the world rests on recognition, mostly sub-conscious, recognition of the fact that in our time of utter moral decadence, he was the only statesman to stand for a higher level of human relationship in political sphere. This level we must, with all our forces, attempt to reach.
 • Oly sok ember manapság - még hivatásos tudósok is - olyannak tűnnek nekem, mint aki már több ezer fát látott, de még soha nem látott egy erdőt. A történelmi és filozófiai háttértudás adja meg a függetlenséget a generációjának azon előítéleteitől, amelyektől a legtöbb tudós szenved. Véleményem szerint - Ez a filozófiai meglátás által megteremtett függetlenség különbözteti meg az egyszerű iparos embert az igazság igaz kutatójától.
  • So many people today — and even professional scientists — seem to me like someone who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is — in my opinion — the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth.
 • Az arányok mércéje, ami a rosszat nehézzé, a jót pedig könnyűvé teszi.
  • Er ist eine Skala der Proportionen, die das Schlechte schwierig und das Gute leicht macht.
  • az aranymetszésről
 • Egyetértek az ellenség szeretetéről szóló megjegyzésével, ameddig az a tettekre vonatkozik. De számomra a megismerhetőség alapja a bizalom a korlátlan ok-okozati viszonyban. 'Nem utálhatom azért, mert azt kell tennie, amit tesz.'
  • I agree with your remark about loving your enemy as far as actions are concerned. But for me the cognitive basis is the trust in an unrestricted causality. 'I cannot hate him, because he must do what he does.'
 • Soha ne tegyél semmit a lelkiismereted ellenére, még ha az állam követeli is.
  • Never do anything against conscience even if the state demands it.
 • Törekvéseink és döntéseink legfőbb elvét a zsidó-keresztény vallásos hagyomány adja. Nagyon magasztos az a cél, amit gyarló erőfeszítéseinkkel, csak elégtelenül tudunk elérni, de ami a törekvéseinknek és értékeinket a biztos talaját biztosítja.
  • The highest principles for our aspirations and judgments are given to us in the Jewish-Christian religious tradition. It is a very high goal which, with our weak powers, we can reach only very inadequately, but which gives a sure foundation to our aspirations and valuations.
 • Mindenki tisztában van azzal a súlyos és fenyegető helyzettel, amiben az emberi társadalom van, de csak néhányan cselekednek helyesen.
  • Everyone is aware of the difficult and menacing situation in which human society (...) now finds itself, but only a few act accordingly.
 • Az emberi lét része az egésznek, amit mi "Univerzumnak" hívunk, egy olyan rész, amelyet behatárol a tér és az idő.
  • A human being is a part of the whole, called by us "Universe," a part limited in time and space.
 • A tudomány egy csodálatos dolog, amíg nem abból kell megélned.
  • Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.
 • Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.
  • I have no special talents. I am only passionately curious.
  • Egy levélben Carl Seelig-nek (1952 Március 11.)
 • Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.
 • Az üres gyomor rossz politikai tanácsadó.
 • Minél gyorsabban haladsz, annál kisebb vagy.
 • A házasság rabszolgaság - csak civilizált formában.
 • A horoszkóp egy olyan jóslat, melyet sorsunk kisebb-nagyobb eltérésekkel egyébként is bevált egyszer.
 • Azt kérdezik tőlem, van-e noteszem, amibe feljegyzem a jó ötleteimet. Volt egy, de elhagytam...
 • A kreativitás titka, hogy jól tudod leplezni a forrásaidat.
 • Mióta a matematikusok megtámadták a relativitás-elméletet, azóta én magam sem értem.
 • Nem furcsa, hogy én, aki csupa népszerűtlen könyvet írtam, ilyen népszerű fickó lettem?
 • Jól érzem magam, figyelembe véve, hogy túléltem a nácizmust és két feleséget.
 • Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igazamat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem.
  • No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.
 • A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.
 • Tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot.
  • I want to know how God created the world.
 • Egyszerűen semmibe vettem egy axiómát.
  • I simply ignored an axiom.
 • A háborút nem humánusabbá kell tenni, hanem el kell törölni.
 • Ha tudtam volna, inkább órásmesternek megyek.
  • If I had known, I should have become a watchmaker.
 • Nem olyan az egész filozófia, mintha mézzel írták volna? Első látásra élesnek tűnik, aztán újra odanézve eltűnik. Csak a maszlag marad.
 • A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.
  • The discovery of the nuclear chain reaction need not bring about the destruction of mankind any more than the discovery of matches.
 • Milyen sivár az a kor, melyben könnyebb egy atomot szétrombolni, mint egy előítéletet!
 • A kevés tudás veszélyes. A sok is.
 • A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó.
  • The hardest thing in the world to understand is income tax.
 • Ha valaki örömét leli abban, hogy négyes sorokban zenére masírozzon, az épp elég ok arra, hogy megvessem.
  • That a man can take pleasure in marching in fours to tha strains of a band is enough to make me despise him.
 • A józan ész a tizennyolc éves korunkra összegyűjtött előítéletek gyűjteménye.
  • Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
 • Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem biztosak, ha pedig biztosak, nem a valóságra vonatkoznak.
  • As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality.
 • Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos.
  • Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
 • Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb.
 • Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.
 • Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.
 • A kérdés, ami néha elbizonytalanít: én vagyok őrült, vagy mindenki más?
 • Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na, EZ a relativitás.
  • Cselekedeteinket arra a mindig jelen lévő tudatosságra kell alapoznunk, hogy az emberek gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben nem szabadok, de csak annyira kötöttek indítékaik által, mint a csillagok mozgásukban.
 • Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
 • Nem becsülöm azt az embert, aki élvezettel tud a sorban zeneszó mellett menetelni; ez az ember agyát csak tévedésből kapta, hiszen teljesen elegendő lett volna neki a gerincvelő is.
 • ... létezik az idők szelleme, egy – a generációra jellemző– gondolkozásmód, amely emberről emberre száll, és egy társadalomnak jellegzetes bélyegét adja. E korszellem változásában kevés munkával mindenkinek részt kell vennie.
 • Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik.
 • Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne.
 • Igazán értékesnek az emberi üzemben nem az államot találom, hanem az alkotó és érző egyént, a személyt: ő egyedül alkot nemeset és finomat...
 • Sorsunk az lesz, amit majd megérdemlünk.
 • Tanuld meg a játékszabályokat, aztán már csak játszanod kell - persze mindenkinél jobban.
 • A tudomány legalapvetőbb gondolatai alapvetően egyszerűek, és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak.
 • A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága.
 • Nem vagyok én olyan okos, csak többet foglalkozom a problémákkal.
 • Aki nem tud csodálkozni és borzongani az élet titokzatos szentélyében, az olyan, mint a halott, akinek a szemei becsukódtak.
 • Eddigi tapasztalataink... arra a feltevésre jogosítanak, hogy a természet a matematikailag elgondolható legegyszerűbb megoldást valósítja meg.
 • Az ember igazi értékét úgy lehet meghatározni, hogy megvizsgáljuk, mily mértékben és milyen értelemben tudta Énjétől felszabadítani magát.
 • Ha... a valóságról szerzett tudomásunk kezdete és vége a tapasztalat, mi szerepe van a tudományban az értelemnek?
 • A régi törvények érvényüket vesztik, mihelyt a mozgó test sebessége megközelíti a fényét... A tömeg tulajdonképpen energia, viszont az energiának is van tömege.
 • Én mindenkivel egyformán beszélek, a szemetessel ugyanúgy, mint az egyetem elnökével.
 • A képzelőtehetség fontosabb, mint az ismeret.
 • Nézzék, a távíró nem más, mint egy nagyon-nagyon hosszú macska. Meghúzzák a farkát New Yorkban és a feje Los Angelesben nyivákol. Értik ezt? Namármost, a rádió pontosan ugyanígy mûködik: itt beküldik a jelet, ott pedig megkapják. Az egyetlen különbség, hogy itt nincsen macska.
 • Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel.
  • I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.
 • Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna.
 • Ne bánkódj, ha gondjaid vannak a matematikával, biztosíthatlak, az enyémek sokkal nagyobbak!
 • A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat.
 • Newton, bocsáss meg nekem!
 • Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.
 • A világ örök titka a megismerhetősége
 • A világban az a legérthetetlenebb, hogy érthető.
 • A Heisenberg-Bohr-féle megnyugtatási filozófia - vagy vallás? - kieszeli, hogy a hívőknek puha párnát szolgáltat, ahonnan nem könnyű őket felriasztani. Hagyja tehát feküdni őket. Rám azonban ez a vallás kevéssé hat...
 • Aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.
 • Ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A=X+Y+Z. X a munka, Y a játék, Z pedig, hogy befogod a szád.
 • Tanulj a tegnapból, élj a mának, reméld a holnapot. A fontos az, hogy mindig legyenek kérdéseid.
 • A titokzatosnál nincs csodálatosabb. Alapvető érzés ez, ott áll az igazi művészet és az igaz tudomány bölcsőjénél. Aki nem ismeri, aki nem tud többé csodálkozni és nem érez meglepetést, az olyan, akár a halott, akinek lezáródott a szeme. (Hogyan látom a világot?)
 • A világegyetem káosz, mégis racionális törvények uralják.
 • Tizenhat éves koromban megfordult bennem egy gondolat...Ha egy fénysugáron utaznék...Ezt az utazást úgy észlelném, mint térben rezgő mágneses teret, amely valójában nem is mozog. Ez sem a tapasztalat, sem a Maxwell-egyenletek szerint nem lehetséges.
 • Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.
 • A múlt, jelen és jövő közti különbség illúzió csupán, még ha oly makacs is.
 • Ha valaki arra vállalkozik, hogy megítélje, mi igaz és való, vállalkozását az istenek nevetése futtatja zátonyra.
 • A legfontosabb dolog: Nem szabad abbahagyni a kérdezősködést.
 • A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.
  • Science without religion is lame, religion without science is blind.
 • A problémák, amelyekkel szembesülünk, nem oldhatóak meg azon a szellemi szinten, melyen akkor voltunk, amikor megteremtettük őket.
 • Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.
 • Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét.
 • Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.
 • A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.
 • A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó.
 • Az atomenergia felszabadítása mindent megváltoztatott, kivéve a gondolkodásunkat, s ez hajt minket fegyvertelenül a katasztrófa felé.
 • Mi az értelme a létezésünknek és mi az értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni tudni nem egyéb mint vallásosnak lenni. Te azt kérded: van egyáltalán értelme ezt kérdezni? Mire én azt felelem: aki saját és embertársai életét értelmetlennek találja, az nemcsak boldogtalan, hanem arra is alig képes, hogy éljen.
  • Az élet értelméről, fordította Szécsi Ferenc
 • A jóhiszemű emberre hárul az a feladat, hogy környezetében a tiszta emberiességnek ezt a tanát tőle telhetően feléleszteni igyekezzék. Ha ezt becsületesen megkisérli – anélkül, hogy kortársai félretaszítanák vagy megsemmisítenék –, akkor magát a közösséget boldognak mondhatja.”
  • Kereszténység és zsidóság, fordította Szécsi Ferenc
 • Nem oldhatjuk meg a problémákat, ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazva, amellyel megteremtettük őket.
  • We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them
  • alternatív fordítás: Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.
 • Kedves Utókor, ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) - no, akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókívánsággal maradok (maradtam) tisztelettel: Albert Einstein.
  • Egy időkapszulában elhelyezett levél 1936-ból
 • A világegyetemben az a leginkább felfoghatatlan, hogy meg lehet érteni.[1]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
 1. Simon Singh: A Nagy Bumm. (hely nélkül): Park. 2006. 6. o. ISBN 978-963-530-725-8